Cxense Display

Bedre tjenester til psykisk syke

 

– I begynnelsen av desember inviteres ledere for DPS-er i hele regionen til en erfaringskonferanse der vi sammen skal se på hvordan vi kan styrke kvaliteten på tjenesten og bedre lære av hverandre. Vi vil legge vekt på pasientsikkerhet, ledelse og internkontroll, forteller direktør for kvalitet og prioritering Elisabeth Arntzen.

Konferansen er starten på et arbeid som skal lede fram til en regional veileder for god praksis og mer standardiserte behandlingsforløp.

– Vi må ha systemer som sikrer at alle får god og forsvarlig hjelp. Det vil blant annet si at de får et tilbud innenfor de fristene som er anbefalt for de ulike tilstandene. Her er de nasjonale prioriteringsveilederne et godt hjelpemiddel for beslutningstøtte. I tillegg vil det alltid være et element av individuell vurdering. Samarbeid med fastlegene om å få henvisningene så gode som mulig er viktig. Det samme er arbeidet med å utvikle gode og helhetlige pasientforløp, i samarbeid med kommunene, sier Elisabeth Arntzen.

Fastlegers vurdering

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten legger i disse dager fram rapport om fastlegenes vurdering av DPS-ene. Rapporten viser at fastlegenes tilfredshet med DPS-ene har økt fra 2006 til 2008, og at sentrene har forbedret seg på veiledning. Men fastlegene er fortsatt kritiske til deler av virksomheten.

 

– Det er svært nyttig for oss å få tilbakemelding i form av fastlegenes vurderinger. Dette gir oss viktig kunnskap som vi vil bruke i vår videreutvikling av tjenestene. Vi har flere foretak som skårer over landsgjennomsnittet på ulike områder. Vi må se på hvordan vi kan overføre erfaringene derfra til andre foretak, sier Elisabeth Arntzen.

Økt kapasitet

En av utfordringene for DPS-ene har vært tilgjengeligheten. Mange brukere har opplevd at terskelen for å få et tilbud har vært for høy.

– Dette må vi ta på alvor. Ett av grepene for å bedre tilgjengeligheten, har vært å øke kapasiteten. Fra 2007 til 2008 økte antallet polikliniske konsultasjoner for voksne innen psykisk helsevern med cirka 15 prosent viser ferske tall. Mennesker som trenger behandling for psykiske lidelser er en prioritert pasientgruppe, og dette er bakgrunnen for at aktivitetsveksten har vært større her enn innen somatiske lidelser, sier Arntzen.
Fagrevisjon

Helse- og omsorgsdepartementet varslet i vår at de ønsker en fagrevisjon angående farlighets-vurderinger. Også dette arbeidet ønsker Helse Sør-Øst å støtte opp om.

Helsedirektoratet har utgitt rundskrivetVurdering av risiko for voldelig atferd " bruk av strukturerte kliniske verktøy". Fagrevisjonen vil skje ved at fageksperter gjør en vurdering av i hvilken grad Helsedirektoratets rundskriv er i bruk og om det fungerer slik det er tenkt i virksomhetene. Målet er å sikre god praksis på særskilt viktige områder innen psykisk helsevern, og at man kan lære av hverandre og gi hverandre råd og veiledning. Helse Sør-Øst RHF har tatt initiativ for å være et pilotforetak i revisjonsarbeidet.