Behov for nye legeårsverk i sykehjem

Det er behov for å styrke den medisinske oppfølging av beboerne i sykehjem. Undersøkelsen blant landets kommuner viser et behov på minst 111 nye legeårsverk i sykehjemstjenesten i forhold til antallet i 2006, sier Frode Forland, divisjonsdirektør i helsedirektoratet.

Systematisk kvalitetsarbeid hjelper
I St.meld. nr. 25 (2005-2006) Omsorgsmeldingen og i rundskriv I-4/2007 har HOD beskrevet kravene som ligger i kommunen om tilstrekkelige tjenester av god kvalitet. Spesielt viktig er sykehjemsforskriften, forskriften om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten og forskrift om internkontroll. Videre har Helsedirektoratet laget en veileder om lokal normering av legetjenesten i sykehjem.
Rapporten viser at om lag halvparten av kommunene har arbeidet i tråd med kravene i rundskrivet. Tre av fire kommuner har på grunnlag av dette arbeidet vedtatt å øke legebemanningen på sine sykehjem. Også en del andre kommuner som ikke eller bare delvis har hatt en prosess, har vedtatt økt legetjeneste. Utgangspunktet er 0,29 legetimer per uke per plass for landet som helhet, mens vedtatt lokal norm vil gi 0,39. Dette udekkete behovet tilsvarer 111 legeårsverk og betyr en økning på nærmere 40 prosent.

Mye godt arbeid
De av landets kommuner som har gjennomført kvalitetsarbeid i tråd med rundskriv og veileder har økt antall legetimer med 45 prosent. Økningen er dobbelt så stor som i de kommunene som ikke har gjennomført det ønskede kvalitetsarbeidet.
Mange kommuner har gjort en god jobb. Vi ser at systematisk normeringsarbeid har gitt resultater, sier Forland. – Det er en tydelig forskjell mellom de kommuner som har hatt en god prosess og de som ikke har hatt det. En godt gjennomført normeringsprosess med vurdering av kvalitet og behovet for legetjenester synes å føre til en ikke ubetydelig økning i antall legetimer, sier han.