Cxense Display

Ber Husbanken gå gjennom regler for omsorgsboliger

 

Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.
Slik dagens regelverk er fortolket faller ikke boligbyggelagene inn under denne ordningen. Regjeringen mener imidlertid at boligbyggelagene er en viktig og riktig måte å organisere eierskap til bolig på. Jeg tar nå initiativ til en gjennomgang av denne ordningen, for å sikre at vi ikke har vært unødvendig restriktive i tolkningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
I forbindelse med utformingen av retningslinjene for utdelingen av tilskudd til omsorgsboliger vurderte Husbanken om boligbyggelag kan anses som en non-profit aktør.
Husbanken vurderte det slik at boligbyggelag ikke kvalifiserer med bakgrunn i gjeldende EU-rett. Åpner man opp for boligbyggelag, må andre private aktører også tillates, var Husbankens tolkning.
Dersom gjennomgangen viser at det er mulig å gjøre endringer, vil vi komme tilbake til dette. I første omgang blir Husbanken bedt om å gjøre en vurdering av mulighetene for at boligbyggerlag som driver på non-profit basis kan motta tilskuddet, sier Strøm-Erichsen.
Statsbudsjettet for 2008 la til grunn en statlig støtte til kommunene på inntil 600.000 kroner per sykehjemsplass og inntil 400.000 kroner per omsorgsboligplass. Satsene prisjusteres i takt med det generelle kostnadsnivået.