Best erfaringer med pasientsikkerhet

Dette går frem av rapporten om Pasienterfaringer

med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2011 og utvikling fra 2006.

11 prosent feilbehandlet

Indikatoren

pasientopplevd pasientsikkerhet består av ett enkeltspørsmål om feilbehandling.

11 % av svarerne mente at de isvært stor grad?,stor gradelleri noen

gradhadde blitt feilbehandlet.

Undersøkelsen

viser at det er forbedringspotensial særlig på indikatorene forberedelse av

pasientene til tiden etter utskrivning, samhandling med andre helsetjenester og

ventetid før sykehusoppholdet.

10.500

svarte

Brukernes erfaringer med helsetjenestene er en viktig del av kvaliteten på

tjenestene. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte i 2011 en

nasjonal undersøkelse blant personer som hadde hatt et opphold ved sengeposter

på norske somatiske sykehus.

Spørreskjemaet

inneholder en rekke spørsmål om erfaringer med sykehusene både når det gjelder

forventninger og ventetid før sykehusoppholdet og strukturer og prosesser ved

sykehusene. Svarene på spørsmålene er analysert enkeltvis og ved å gruppere

spørsmålene sammen i ti indikatorer: Informasjon, pleiepersonalet, legene, organisering,

pårørende, standard, utskrivning, samhandling, pasientsikkerhet og ventetid.

Til

sammen 10 514 brukere svarte på spørreskjemaet. Det ga en svarprosent på 47.

Tilbakemelding og informasjon
Indikatoren

forberedelse til tiden etter utskrivning består av to enkeltspørsmål. Det ene

spørsmålet gjelder informasjon om plager som kunne oppstå etter

sykehusoppholdet. Det er dette spørsmålet som får aller dårligst tilbakemelding

fra pasientene. 50 % av pasientene mener deikke i det hele tatt?,i liten

gradelleri noen gradhar fått denne informasjonen. Det andre spørsmålet

gjelder om de har fått informasjon om hva de kan gjøre hjemme ved eventuelle

tilbakefall. Her svarer 45 % av pasientene at deikke i det hele tatt?,i

liten gradelleri noen gradhar fått informasjon om dette.

Forholdet til primærhelsetjenesten
Indikatoren

samhandling med andre helsetjenester består av to enkeltspørsmål. På denne

indikatoren ga pasientene mest negativ tilbakemelding på sykehusets samarbeid

med hjemmetjenesten eller andre kommunale tjenenester. Til sammen oppgir 41 %

av svarerne at samarbeidet mellom sykehuset og hjemmetjenesten eller andre

kommunale helsetjenenesterikke i det hele tatt?,i liten gradelleri noen

gradfungerte bra. På spørsmålet om pasientene opplevde sykehusets samarbeid

med fastlegen som bra, svarte 40 % at deikke i det hele tatt?,i liten grad?

elleri noen gradopplevde dette samarbeidet som bra.

Indikatoren

ventetid består av ett enkeltspørsmål. Nærmere tre av ti pasienter mente at de

måtte vente altfor lenge (9 %) eller ganske lenge (19 %) for å få et tilbud ved

sykehuset.

Små regionale forskjeller

Forskjellene mellom helseregionene på de ti indikatorene er generelt små. På de

fleste indikatorene ligger forskjellene mellom 1,4 og 3,6 poeng mellom

regionene, men på indikatoren standard er forskjellen 7,6 poeng mellom høyeste

og laveste skår (skala fra 0-100 der 100 er beste skår). Gjennomgående skårer

Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst høyere på indikatorene enn Helse Vest og

Helse Nord.

Mellom

helseforetakene er det til dels store forskjeller i skårer på indikatorene. Det

er størst forskjell på indikatoren ventetid, her er forskjellen 26,2 poeng

mellom høyeste og laveste skår.