Blodproppoppløsende behandling rett etter hjerneslag er kostnadseffektivt

Kunnskapssenteret har undersøkt effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av forskjellige medikamentelle tiltak for pasienter som har hatt slag. Effekt og sikkerhet er undersøkt ved systematisk oppsummering av effektstudier. Kostnadseffektivitet er undersøkt ved å modellere hva som skjer med pasienter i årene etter hjerneslag.
Færre nye slagtilfeller
Det er ikke påvist at trombolyse gitt innen tre timer etter slag har effekt på død, men det er påvist at behandlingen gir færre nye slagtilfeller. Samtidig fører den til at antall hjerneblødninger øker.
– Ved å modellere hva som skjer med pasientene og deres livskvalitet, ser vi at de har en viss helsemessig gevinst av behandlingen. Samtidig gir trombolyse lavere kostnader for helsevesenet i et livstidsperspektiv, sier seniorrådgiver Torbjørn Wisløff ved Kunnskapssenteret.
Flere tilfeller av hjerneblødning
Hvis pasienter ikke får trombolyse innen tre timer, er det fortsatt mulig å gi slik behandling tre til fem timer etter hjerneslaget. Effekten har tidligere vist seg å være usikker.
– Våre analyser tyder på at trombolyse i denne tidsperioden ikke har klare effekter på reduksjon av hjerneslag eller død, men det er en klar økning i tilfeller av hjerneblødning, sier Wisløff.
Trombolyse tre til fem timer etter slag kan redusere kostnadene for helsevesenet noe, men det er på bekostning av redusert forventet levetid. Selv om dette kan vurderes som kostnadseffektivt, påpeker forfatterne at trombolyse i denne tidsperioden ikke oppfyller andre prioriteringskriterier for behandlingsmetoder i helsevesenet.
Forebygging av flere slag med medikamenter
Kunnskapssenteret har også utført analyser av behandling med medikamenter alene eller i kombinasjon med andre i årene etter hjerneslag. Analysene tyder på at kombinasjonsbehandling med acetylsalisylsyre og dipyridamol (Asasantin Retard) er mest kostnadseffektiv sammenliknet med"Bookmark: klopidogrel alene (Plavix) eller acetylsalisylsyre alene (Albyl-E). Dette forklarer Wisløff slik:
– At kombinasjonsbehandlingen er kostnadseffektiv sammenliknet med acetylsalisylsyre er ikke overraskende med tanke på at studiene viser en klar effekt på nye slag. Det som er mer overraskende, er at kombinasjonen er kostnadseffektiv sammenliknet med klopidogrel. Dette skyldes imidlertid at studiene antyder en liten reduksjon i dødelighet for de som får  kombinasjonsbehandling. Selv om denne effekten tilsynelatende er ubetydelig, er det 78% sannsynlig at kombinasjonsbehandlingen er kostnadseffektiv sammenliknet med klopidogrel viser våre helseøkonomiske analyser.
– Totalt ser det ut som om analysene stort sett er i samsvar med anbefalingene fra Helsedirektoratet, avslutter Wisløff.
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.