Cxense Display

Brukerne må med i kvalitetssystem for primærhelsetjenesten

Helsedirektoratet har gitt Kunnskapssenteret i oppdrag å vurdere og anbefale elementer som kan inngå i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten.
Myndiggjøre brukere

Notatet fremhever at brukerperspektiv i et kvalitetssystem kan inkludere myndiggjøring av brukerne, blant annet ved at man bidrar til å gjøre brukeren bedre i stand til å ta vare på sin egen helse og mestre sykdom.

Brukeren er viktig som etterspørrer av kvalitet. En sterkere brukerrolle vil gjøre dette tydeligere, og kravet om å vise frem tjenestens kvalitet vil øke fra brukerens side, uttaler prosjektleder Anne Karin Lindahl.
Hun fremhever at notatet anbefaler at det legges til rette for brukerutvalg.
Ledere må etterspørre kvalitet

Ledelsesforankring trekkes frem som sentralt i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten.

Uansett hvor flott et eventuelt kvalitetssystem er, hjelper det lite hvis ikke ledere på hvert nivå bruker det aktivt, vektlegger betydningen av det overfor medarbeidere og etterspør bruk av det. Kvalitetsarbeid må integreres i daglig drift og være en del av ledelses- og styringsdialogen, fremholder Lindahl.
Hun understreker videre at manglende IKT-tilgjengelighet, koordinering og -funksjonalitet for innhenting data er en av de største hindringene for å dokumentere kvalitet i dag.
Virksomhetsstyring og innsyn

Ifølge notatet omfatter et kvalitetssystem organisasjonsstruktur, prosedyrer, prosesser og ressurser som er nødvendige for at ledelsen skal kunne styre på en måte som gir god kvalitet på virksomheten, vedlikeholde kvalitet og bidra til læring og forbedring.

Hensikten med et kvalitetssystem skal være kvalitetsforbedring i de ulike delene av primærhelsetjenesten, virksomhetsstyring, behov for offentlig innsyn og tillitt til kvaliteten, og informasjon om kvalitet til brukerne.