Byggestart i 2012 for Nye Molde sjukehus

– Dette er en stor dag. Vi har gjort et vedtak som har vært etterlengtet i mange år. Vi har nå tidfestet byggestart for et nytt, fullverdig og moderne sykehus i Molde til 2012. Investeringen vil få stor betydning for å utvikle helsetjenesten for befolkningen i sykehusets opptaksområde. Dette må skje innenfor den økonomiske rammen som helseforetaket får til rådighet, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
Styret forutsetter at man i det videre arbeid med planene for Nye Molde sjukehus avklarer samhandlingen med Kristiansund sykehus og øvrige sykehus i og utenfor helseregionen. Utfordringen med det økende behovet for spesialiserte spesialisthelsetjenester skal løses gjennom samarbeid med kommunehelsetjenesten, blant annet ved å utarbeide lokale, standardiserte planer for pasientforløp basert på faglige retningslinjer for ulike pasientgrupper