Byggestart i Molde i 2012 og Ålesund i 2009

I møtet med statsråden presenterte styrelederen hvordan kommende års investeringer i Helse Midt-Norge er tenkt gjennomført. – Jeg kommer til å foreslå for styret at vi starter byggingen av ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus i 2009, og at vi planlegger med byggestart for nytt sykehus i Molde i 2012, sier Almlid.
For begge prosjekter blir det nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av kostnader. Dette gjelder i særlig grad for det nye sykehuset i Molde. Det blir viktig å trimme prosjektet gjennom den forprosjektfasen Nye Molde sjukehus nå skal gjennom. Dette gjelder både i forhold til samhandling med sykehuset i Kristiansund og i forhold til samhandling med kommunene i nærområdet. Det er full enighet om at det er behov for å gjennomføre begge prosjekter, men dette må skje innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Hvor store lånerammer Helse Midt-Norge vil få stillet til disposisjon i tilknytning til disse og andre investeringsoppgaver, avklares som normalt gjennom de årlige statsbudsjettene.