Dette er utviklingstrekkene på e-helseområdet

Pasienten i sentrum, robotisering, digitalisering som strategisk fokusområde og skytjenester: Dette er noen av utviklingstrekkene på e-helseområdet.

Direktoratet for e-helse har laget rapporten Utviklingstrekk 2018. Beskrivelsene i rapporten skal være med på å danne et grunnlag for å analysere omgivelsene for e-helse og skape en felles referanseramme for å forstå utviklingen på e-helseområdet, skriver direktoratet i en pressemelding.

Dette er første utgave av Direktoratet for e-helses årlige kunnskapsgrunnlag med beskrivelser av relevante utviklingstrekk og trender innenfor områder som gir føringer for retningen av e-helseutvikling i Norge. Grunnlaget tar utgangspunkt i utfordringsbildet for helse- og omsorgssektoren, der drivere som stadig eldre befolkning med flere sammensatte sykdommer, ny økonomisk hverdag, teknologisk utvikling og forventninger fra innbygger og pasient setter agenda for e-helseutvikling og prioriteringer.

Gjennomgang av relevante kilder viser følgende utviklingstrekk:

Digitalisering i helsesektoren og bruk av nasjonale e-helsetjenester øker; blant annet gjennom besøk til helsenorge.no, digital dialog mot fastlege og bruk av kjernejournal. Befolkningen uttrykker høy tilfredshet med helsetjenestene i Norge, men lav (og synkende) tilfredshet med de digitale tjenestene som tilbys.

Politisk er det fremdeles bred enighet om målene i «Én innbygger – én journal», og politikerne mener Norge er godt posisjonert for å utnytte biodata og helsedata – «den nye oljen». Sentrale aktører som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet peker også på mulighetene ved helsedata samt velferdsteknologi som understøttende til deres strategier.

De politiske målene bedre pasientsikkerhet, bedre kvalitet og det å sette pasienten i sentrum er gjennomgående tema hos sentrale aktører. På regionalt nivå fremhever helseforetakene informasjonssikkerhet, modernisering av elektroniske pasientjournaler (EPJ) og samhandling som prioriterte områder. På kommunalt nivå er det tegn på økt sentral støtte til kommunale IKT-tiltak i bredt, ikke bare e-helse.

Les hele rapporten her

(Kilde: Direktoratet for e-helse)