Cxense Display

Diabetes skal behandles bedre

Stadig flere får diabetes. Antallet personer med diabetes i Norge ble i 2004 anslått til ca. 265 000 og halvparten av disse hadde ikke fått diagnostisert sykdommen. Vel 25 000 av disse har type 1-diabetes. Norge er et av landene hvor type 1-diabetes blant barn og unge forekommer hyppigst. Forekomst av kjent type 2-diabetes har økt og mest hos innvandrerkvinner.
Forebygging
– Forebygging er viktig i diabetes-arbeidet. Personer med nedsatt glukosetoleranse bør få råd om endring av levevaner som moderat vektreduksjon, fysisk aktivitet og kostendringer. De trenger også oppfølging og hjelp til å gjennomføre dette. Pasienter med diabetes eller høy risiko for å utvikle diabetes, bør også få hjelp til å slutte å røyke, sier divisjonsdirektør Frode Forland i Helsedirektoratet.
De siste årene har behandlingen av diabetes endret seg fra å være sentrert om å senke nivået av blodglukose til også å vektlegge behandling av den økte risikoen for hjerte- og karsykdommer.
Flere behandles
– Det er godt dokumentert at god behandling forhindrer eller forsinker både mikrovaskulære og makrovaskulære komplikasjoner. En konsekvens av dette er at flere personer med diabetes skal behandles og at kravene som stilles til kvaliteten på behandlingen øker, sier Forland.
De nye retningslinjene er en del av Nasjonal strategi for diabetesområdet 2006-2010. Helsedirektoratet nedsatte høsten 2007 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å utarbeide de nye retningslinjene. Arbeidet har vært ledet av prosjektleder Tor Claudi.
Klinisk arbeid
– Retningslinjene er primært rettet mot leger og sykepleiere som arbeider klinisk med diabetes både i primær- og i spesialisthelsetjenesten. Men de vil også være nyttige for annet helsepersonell, sier Forland.
– Diabetespasientene vil ofte bevege seg mellom nivåene i helsetjenesten, noe som stiller store krav til samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, sier Forland.
Kortversjon
De nye retningslinjene er også laget i en kortversjon som skal være et lett tilgjengelig hjelpemiddel i det daglige arbeidet med diabetes.
– Begge versjonene vil være viktige verktøy for helsearbeidere innen diabetesområdet. Vi håper at de vil føre til en fortsatt bedring av kvaliteten på diabetesbehandlingen, sier Forland.
Mer pasientmateriell
De nye retningslinjene er utvidet til også å omfatte mer sykehusspesifikke områder som for eksempel behandling av ketoacidose og behandling av hyperglykemi ved akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.

I samarbeid med Norges Diabetesforbund skal det utarbeides en versjon av retningslinjene som er beregnet på pasientene. Det jobbes også med flere typer informasjonsmateriell for folk med risiko for diabetes. Dette er planlagt lansert til høsten.