”Diagnostikk som ved andre helseforetak”

“Det er ikke grunn til å tro at diagnostikk og behandling er annerledes ved Nordlandssykehuset enn ved andre helseforetak.”

’Nordlandssykehuset har ikke brutt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesten.’ (Foto: Wikiwand)

Avgjørelsen foreligger: Fylkesmannen mener at Nordlandssykehuset ikke har gjort noe galt i den såkalte celleprøve-saken.

Tilsynssaken avsluttet

Tilsynssaken mot Nordlandssykehuset, knyttet til de mye omtalte, feiltolkede celleprøvene der seks kvinner gikk til politianmeldelse, er avsluttet. Saken stammer fra 2014, da kvinnene anmeldte sykehuset for å ha feiltolket prøvene så mange ganger at de til slutt utviklet livmorhalskreft.

Saken ble henlagt av statsadvokaten i Nordland før jul, etter at Statens helsetilsyn og Helgeland politidistrikt innstilte på det samme. Dette til tross for at det i henleggelsen erkjennes at prøvene var feiltolket.

Nå har altså Fylkesmannen i Nordland landet på at det ikke er grunn til å tro at diagnostikk og behandling er annerledes ved Nordlandssykehuset enn ved andre helseforetak. Derfor anses det at sykehuset ikke har brutt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesten.

Pressemeldingen

I en pressemelding gjengir Nordlandssykehuset hovedkonklusjonen i saken:

«Fylkesmannens avgjørelse er sammenfallende med Helsetilsynets konklusjon til Helgeland politidistrikt av 14.01.16 der det ble konkludert med at det ikke var noen indikasjoner på at diagnostikk og behandling i Nordlandssykehuset var annerledes enn ved andre helseforetak. Helsetilsynet skrev da:

«Ved gjennomgang av screeningdata har de sakkyndige imidlertid ikke gjort funn som skulle indikere vesentlige avvik i diagnosegrupper sett i forhold til landsgjennomsnittet. Det er heller ikke påvist flere falskt negative celleprøver hos kvinner som senere har fått påvist livmorhalskreft, enn det som er tilfellet ellers i landet. ….. De sakkyndiges hovedinntrykk er at screeningen ved Nordlandssykehuset HF har vært relativt veldrevet og i samsvar med gjeldende retningslinjer ved andre sykehus og anbefalinger gitt i Kreftregisterets kvalitetsmanual, som blant annet regulerer kravene til kompetanse hos screenerne.»»

–  Vi ønsker å gi uttrykk for viktigheten av at det finnes en ordning som Norsk pasientskadeerstatning, som ble omtalt i Avisa Nordland mandag 13. februar. For ordens skyld ønsker vi opplyse Avisa Nordlands lesere om at det ikke var Nordlandssykehuset som gransket prøvene, slik det lett skapes et inntrykk av i saken, heter det i pressemeldingen.