Ekstern kvalitetssikring av store helseinvesteringer

De regionale helseforetakene, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF med underliggende helseforetak har i dag inngått Rammeavtale om kjøp av tjenester for Kvalitetssikring av store investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge med fire leverandørgrupper. Rammeavtalen har en tidsramme til utløpet av 2014. De leverandørene det inngås avtale med er:
·        Deloitte Norge med Norconsult AS, Econ Pöyry og Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS som medleverandører
·        Holte Consulting med Erstad & Lekven AS, Ark. CF Møller AS, A-2 AS og Rokade AS som medleverandører
·        PriceWaterhouseCoopers med Bygganalyse As, Teleplan Consulting (m/Kasper Nordmelan AS og Oeconomica) som medleverandører
·        Terramar med Oslo Economics, PROMIS og Hospitalitet AS som medleverandører
Kvalitetssikring av sykehusprosjekter
I Statsbudsjettet for 2011 ble det foreslått at de regionale helseforetakene fra 2011 skulle underlegges en 4-årig prøveordning med ekstern kvalitetssikring av konseptfaseutredninger for store investeringer (over 500 mill kroner) tilsvarende den statlige KS1-ordningen. De regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest RHF ble bedt om å gjennomføre dette arbeidet.
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de regionale helseforetakene som fikk i oppgave å gjennomføre anskaffelsesprosessen. Helse- og omsorgsdepartementet har vært observatør i arbeidet.
– Kvalitetssikringsordningen omfatter kvalitetssikring av konseptvalg, det vil si hvilken løsning som skal velges for et sykehusprosjekt som er de aktuelle investeringene som vil bli berørt av ordningen, sier eigardirektør i Helse Vest, Ivar Eriksen, som har ledet arbeidet.
Slike store byggeprosjekt vil både omfatte nybygg og ombygginger, legger han til.