Elisabeth Fahlstrøm valgt til ny leder i MTF

Leiv Hellefossmo, som har vært med i styret i 18 år hvorav

de fire siste som leder ønsket ikke gjenvalg.

Stabil medlemsmasse
MTF har en stabil medlemsmasse. Pr. 31. januar

2012 var det 564 medlemmer i foreningen, hvorav 540 ordinære, 12 firmaer og 12

honnør, omlag det samme som året før.

Offentligsamtykke?

I årsrapporten til Udanningsrådet heter det blant annet:

– Nedgangen i antall kandidater som ønsker å få et skriftlig

bevis på ekstra kompetanse ut over det offentligesamtykke?, har fortsatt i

2011. I 2010 utdelte vi 3 MTF-godkjenninger og i 2011 bare 2. I dentyngre?

klinikkingeniørtittelen var det ingen som oppfylte kravene til i året som gikk,

mot én i 2010. Sekretariatet/Undervisningsrådet tror nedgangen i interesse de

siste to årene har sammenheng med den negative fokuseringen på helsevesenet i

media. Økonomiske problemer, flere saker som ligner svindelforsøk og trusler om

innskrenkninger har preget media de siste årene. Begrensede ressurser til

videreutdanning er en konsekvens. At dette har betydning for rekruttering og

interesse for å arbeide med medisinsk teknologi i sykehus, synes nærliggende.

Vi tror at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har registrert

en tilsvarende nedgang i søknader om samtykke (å ha samtykke er en forutsetning

for MTFs ordninger) selv om direktoratet ikke oppgir slike data.

Har stoppet opp

Arbeidet med å utvikle et kurstilbud som kunne gi nødvendig

elektrofaglig kompetanse til kandidater som ikke har tilstrekkelig bakgrunn i

sin grunnutdannelse for å kunne søke offentlig autorisasjon, altså samtykke,

ble fortsatt i 2011 med møter både med DSB og med MTFs styre. DSB har forutsatt

at MTF som organisasjon står somansvarligorganisator for et slikt

arrangement, men saken har dessverre stoppet opp. Interessen eller de nødvendige

midlene er etter alt å dømme ikke lenger på plass.

Kurs og

møtevirksomhet

Landsmøtet vil bli arrangert av Akershus Universitetssykehus

(AHUS) i 2012. Det årlige symposiet som har vært lagt til mars hvert år blir i

år flyttet til høsten på grunn av MTFL2011.

Årets tema: IT-kurs, om praktisk oppkobling og oppbygging av

nettverk. Praktisk feilsøking i nettverket og avansert kjennskap til hvordan et

nettverk fungerer.

Nasjonalt samarbeid

Foreningen har tatt initiativ til tre prosjekter nasjonalt:

Jobbkoding-prosjektet ledet av Medisinsk teknisk avdeling

ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og leverte sitt produkt i mai

2010. Kodeverket er i dag tatt i bruk ved flere sykehus og skal implementeres i

datasystemene.

PMFU, prioriteringsmodell for forebyggende vedlikehold,

ledes av Medisinsk teknisk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim, (ikke

påbegynt). Foreningen har også bevilget støtte til

oppgradering av NKKN. Dette arbeidet skal ledes av NKKN, Dette arbeidet er nå

kommet i gang.