Enklere tilgang til helsedata

Nytt nettsted skal gi forskere oversikt over hvilke data som finnes og som de kan søke om å få fra sentrale helseregistre. Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet og Norsk pasientregister er først ute.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det nye nettstedet – en metadatabase – skal på sikt gi en samlet oversikt over hvilke helsedata som forskere kan søke det enkelte helseregister om å få tilgang til.

Foreløpig er det publisert en oversikt over de dataene som er tilgjengelige fra Dødsårsaksregisteret iFolkehelseinstituttet og somatikkdelen i Norsk pasientregister i regi av Helsedirektoratet.

Etterhvert vil informasjon fra de andre sentrale helseregistrene bli tilgjengelig på nettsiden.

– Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å gjøre helsedataene i registrene mer tilgjengelig for forskerne. Målet er å bidra til en enklere hverdag for forskere som søker om slike helsedata, forklarer Gun Peggy Strømstad, områdedirektør ved Folkehelseinstituttet og prosjektleder for Helseregistre for forskning.

Lettere å planlegge forskning

I dag er informasjonen fra helseregistrene spredt på ulike nettsteder. I flere av dem ligger heller ikke informasjon om innholdet åpent tilgjengelig. Dette gjør det vanskeligere for forskere å planlegge prosjekter.

Å lete etter informasjon om hva helseregistrene kan tilby av forskningsdata spiser av den tiden man heller kunne ha brukt på forskning. Det gir også en unødvendig stor belastning på saksbehandlerne i registrene.

– I noen registre er det vanskelig å finne informasjon om hva slags data som finnes i registrene. Det har blant annet ført til at saksbehandlere må bruke mye tid på å svare forskere på dette, sier Strømstad.

God hjelp

Mangeårig registerforsker og fagdirektør for forskning ved Folkehelseinstituttet, Siri Håberg, mener at den nye metadatabasen vil bli ønsket velkommen, spesielt av ferske forskere:

– Som ny forsker er det ofte veldig vanskelig å vite hva mange helseregistre inneholder av data. Det gjør det mer utfordrende å planlegge forskningsprosjekter. Denne metadatabasen vil derfor blir til stor hjelp, mener fagdirektøren.

Metadatabasen ble lansert den 15. juni av prosjektets eier, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Universitetet samarbeider med blant andre Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om å lette tilgangen til data fra de sentrale helseregistre. Prosjektet «Helseregistre for forskning – en nasjonal infrastruktur» er finansiert av Norges forskningsråd.

 

Tidsplan i tre trinn

Dette er den foreløpige tidsplanen for når informasjonen om tilgjengelige helsedata blir offentliggjort for de sentrale helseregistrene som er med i dette prosjektet:

Er publisert

• Norsk pasientregister – somatikk: 15. juni 2017

• Dødsårsaksregisteret: 15. juni 2017

Fra høsten 2017

• Hjerte- og karregisteret (basisregisteret): 2. halvdel 2017

• Medisinsk fødselsregister og Abortregisteret: 2. halvdel 2017

• Reseptregisteret: 2. halvdel 2017

• Norsk pasientregister – blant annet psykisk helsevern, og tverrfaglig rusbehandling

Fra 2018

Smittevernregistrene:

• Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

• Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

• Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

• Register for virusresistens (RAVN)

(Kilde: Folkehelseinstituttet/FHI)