Er langtidsbehandling mer effektiv enn korte behandlingstiltak?

 

Forskerne fant få studier som sammenlignet korttidsbehandling med langtidsbehandling. Det er i tillegg få studier som setter skillet mellom langtids- og korttidsbehandling ved seks måneder.
– Det synes ikke å være datagrunnlag til å hevde at langtidsbehandling var bedre enn kortidsbehandling, men resultatene må tolkes med forsiktighet, opplyser Asbjørn Steiro, forsker ved Kunnskapssenteret.
Tolkes med forsiktighet

Resultater fra studier viste en mulig positiv effekt i en behandling på mer enn tre måneder. Forskere fant vitenskapelig dokumentasjon for at effekten varte inntil syv måneder, for så å avta. Det var færre tilbakefall i ikke-medikamentell poliklinisk behandling, enn i langtidsbehandling i rusinstitusjoner

Økt intensitet i behandlingen og pasienttilfredshet med tjenestene var assosiert med bedre behandlingsresultater. Pasienter med en alvorlig rusavhengighet mottok flere tjenester, og de var også mer fornøyde med behandlingen.
– Dette mønsteret gjaldt både for pasientene som fikk behandling i poliklinikk og døgninstitusjoner. På grunn av få studier er det vanskelig å komme med en klar konklusjon, understreker Steiro.
Ingen av studiene som sammenlignet langtidsbehandling med kortidsbehandling av rusavhengighet kunne med sikkerhet konkludere med at noen var mer kostnadseffektive enn andre.
Behov for mer forskning

– Vi mener at det er behov for mer forskning som kan dokumentere effekten av korttids poliklinisk behandling sammenlignet med langtidsbehandling, sier Steiro.

Det er imidlertid flere metodiske utfordringer knyttet til slike sammenligninger. I noe av den gjennomgåtte forskningslitteraturen har det vært hevdet at sammenligningene kan være problematiske, fordi populasjonene er så vidt forskjellige.
Hvis en skal gjennomføre effektstudier i Norge som sammenligner korttids- med langtidsbehandling, så bør pasientgrupper være sammenlignbare på flere variabler, ha en definert rusavhengighet og lik alvorlighetsgrad av den rusavhengighet som de får behandling for.
Oppsummeringen er gjort på oppdrag fra Helse Sør-Øst Regionalt Helseforetak.