Etablerer register for hjerte- og karlidelser

 

Hjerte- og karsykdommer er den største gruppen av folkesykdommer i Norge. Hjerteinfarkt er den vanligste dødsårsaken her i landet, mens hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken og den hyppigste årsak til alvorlig funksjonshemming.
Gjennom Dødsårsaksregisteret vet vi at dødeligheten knyttet til hjerteinfarkt er halvert i løpet av de siste tjuefem årene, mens dødeligheten som følge av hjerneslag har gått gradvis ned de siste femti årene, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
Vi har imidlertid liten kunnskap om utbredelsen av sykelighet som følge av hjerte- og karsykdom. Vi vet heller ikke om nedgangen i dødelighet skyldes at færre rammes (forebyggingseffekt), eller om en først og fremst står overfor en nedgang i dødeligheten blant dem som rammes (behandlingseffekt).
Et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser vil bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag, og til å sikre bedre kvalitet på diagnostikk og behandling av pasienter med hjerte- og karsykdom, sier Hanssen.
Et nasjonalt register vil legge til rette for forskning på årsaker til hjerte- og karlidelser, og gi oversikt over forekomst i befolkningen. Et godt kunnskapsgrunnlag er av stor betydning for forebyggende helsearbeid, og for at det skal kunne gjøres gode, kunnskapsbaserte prioriteringer i helsepolitikken.
Hjerte- og karregisteret foreslås lagt til Folkehelseinstituttets avdeling i Bergen. Det anslås at det vil gi rundt ti årsverk.