Cxense Display

Etablerer statsforetak for IKT i helsesektoren

Etableringen foreslås gjennomført ved at eierskapet til Norsk Helsenett AS flyttes fra regionale helseforetak til Helse- og omsorgsdepartementet. Statsforetaket vil få helhetlig ansvar for utvikling og drift av IKT- infrastruktur på helse- og omsorgsområdet. Virksomhetsoverdragelse fra Norsk Helsenett AS til det nye statsforetaket vil skje i løpet av høsten 2009. Bevilgningen foreslås satt opp 6,1 mill. kroner til å dekke etableringsutgifter

Dødsstedsundersøkelser ved plutselig og uventet barnedød

Regjeringen vil innføre en ordning med obligatorisk plikt for spesialisthelsetjenesten til å tilby dødsstedsundersøkelse til foreldre ved alle tilfeller av plutselig, uventet sped- og barnedød. Hovedhensikten er å bidra til å fastsette dødsårsak.

Ordningen, som omfatter dødsfall for barn inntil tre år, skal være frivillig og forutsetter samtykke fra foreldrene.

Ansvaret for organiseringen av tilbudet legges til Nasjonalt folkehelseinstitutt og det foreslås at 2,7 mill. kroner flyttes fra kap. 728, post 21 til kap. 710, post 01.

Folkehelseinstituttet

En del av bygningene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er kondemnable eller i så dårlig stand at de i løpet av få år vil være uegnet til videre drift. Det foreligger et umiddelbart sikkerhetsmessig og driftsteknisk behov for større og bedre arealer til de nasjonale biobankene.  Bevilgningen forslås satt opp 2,6 mill kroner til dekning av økt husleie.  I tillegg foreslås 12,4 mill. kroner til nødvendige investeringer, jf. post 45.

Nødnett

Det foreslås bevilget 14,0 mill. kroner for helsesektoren til Nødnett for å sikre god fremdrift i prosjektet, samt til å håndtere oppståtte forsinkelser. Justisdepartementet har et overordnet koordineringsansvar for Nødnettet.

Pasientskadeerstatning

Bevilgningen foreslås satt opp med 5,5 mill. kroner for å styrke saksbehandlingskapasiteten for søknader om erstatning ved Norsk pasientskadeerstatning.

Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda behandler klager på vedtak fattet av Norsk pasientskadeerstatning. Antall saker i pasientskadenemnda har derfor sammenheng med antall avviklede saker i Norsk pasientskadeerstatning. Bevilgningen foreslås satt opp med 2,3 mill. kroner for å øke saksbehandlingskapasiteten. 

Autorisasjon av medisinsk utdanning fra land utenfor EØS

Personer med medisinsk utdanning fra land utenfor EØS som søker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell om autorisasjon som lege i Norge, må i de aller fleste tilfeller gjennomføre en fagprøve ved Universitetet i Oslo for å teste om de har utdanning som anses jamngod med tilsvarende norsk eksamen. Det stilles krav om nasjonale fag for fem helsepersonellgrupper som har sine utdanninger fra land utenfor EØS. Bevilgningen foreslås satt opp 4,5 mill. kroner.

Røde Kors

Norges Røde Kors har i svært lang tid bidratt til rekruttering og koordinering av blodgivere. I forbindelse med pengeautomatsaken har organisasjonen opplevd inntektssvikt, og har derfor ikke mulighet for å finansiere blodgiverrekrutterings- aktiviteter i samme grad som før. For å opprettholde målet om at landet skal være selvforsynt med blod og blodprodukter, deriblant ha beredskap for krisesituasjoner, bør antallet registrerte blodgivere økes. Det foreslås å støtte Røde Kors med 2 mill. kroner for å sikre nok blodgivere i Norge.

Montebellosenteret

Det ytes bidrag etter folketrygdloven § 5-22 til opphold ved Montebello-Senteret. Montebello-Senteret er utvidet med Montebello-Tunet. Deler av virksomheten vil være rettet mot å bidra til at sykmeldte, og personer som står i fare for å bli sykmeldt, kommer tilbake til arbeid. Det foreslås å overføre 9 mill. kroner til kap. 2790 post 70. Midlene forutsettes benyttet til aktivitet ved Montebello-Senteret som har som mål å få kreftsyke raskere tilbake til arbeid.