Færre døgnopphold, flere dagbehandlinger ved somatiske sykehus

Antall døgnopphold gikk ned 1,2 prosent i 1. tertial 2009 sammenlignet med 1. tertial 2008. Samtidig økte antall dagbehandlinger 1,7 prosent. Det var døgnopphold registrert som planlagt behandling som gikk ned, mens det var små endringer i døgnopphold registrert som øyeblikkelig hjelp. Noe av veksten i dagbehandlinger kan tilskrives økt aktivitet i ordningen Raskere tilbake.
Vekst i Vest
Det var en vekst i antall døgnopphold for pasienter bosatt i Helse Vest fra 1. tertial 2008 til 1. tertial 2009, mens det var en nedgang i antall døgnopphold for pasienter bosatt i de øvrige helseregionene. Antall dagbehandlinger økte for pasienter bosatt i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge. For pasienter bosatt i Helse Nord var det nedgang i antall dagbehandlinger.
Økt bruk av private sykehus
Ved private sykehus økte både antall døgnopphold og dagbehandlinger, finansiert av det offentlige, med 20 prosent i 1. tertial 2009 sammenlignet med samme periode året før. En del av denne veksten skyldes økt aktivitet i Raskere tilbake. Totalt utgjorde antall døgnopphold og dagbehandlinger ved private sykehus henholdsvis 2 og 4 prosent av all aktivitet.
Teknisk omlegging gir brudd i statistikken for poliklinikk
Praksis for registrering av polikliniske konsultasjoner ble endret fra og med 2009. Samtidig begynte flere institusjoner å rapportere polikliniske konsultasjoner til NPR. Det ble registrert 1 561 331 polikliniske konsultasjoner i 1. tertial 2009. Tilsynelatende var det en vekst på 13,4 prosent sammenlignet med 1. tertial 2008, men dette skyldes i hovedsak den tekniske omleggingen.