Cxense Display

Færre med psykiske plager

 

Folkehelseinstituttet (FHI) legger i dag fram rapportenLevekårsundersøkelsen 2005. Psykisk Helse i Norge?, som er laget på oppdrag av Helsedirektoratet. Datamaterialet i rapporten er hentet fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse med tema helse i 2005.
Lavt nivå av psykiske plager

Nivået av psykiske lidelser som er målt i denne undersøkelsen er signifikant lavere enn i levekårsundersøkelsen i 1998. Da ble andelen av befolkningen med betydelig psykiske plager målt til å være 10,5 prosent. I 2002 var tallet 9,7 prosent, mens det i denne undersøkelsen er nede på 8,7 prosent.
Andelen som søker hjelp for psykiske problemer i helsetjenesten ser ut til å ligge omtrent på gjennomsnittet for europeiske land, men sett i forhold til det lave nivået av psykiske plager som vi har i Norge, er andelen som søker og får hjelp høy, ifølge FHI.
Andre sentrale funn i levekårsundersøkelsen er:
  • Tilfredsheten med livet er nokså lik blant kvinner og menn i Norge
  • Det er ingen signifikante forskjeller i tilfredshet med livet mellom helseregionene eller mellom by og land
  • Tilfredsheten med livet og opplevelse av kontroll og mestring økte med økende inntekt og økende utdanning
  • 9 prosent av utvalget rapporterte å ha vært betydelig plaget av symptomer på angst og depresjon de siste 14 dagene
  • 15 prosent svarte at de gjentatte ganger de siste tre månedene hadde hat vansker med å sovne eller opprettholde søvnen gjennom natten
  • 5 prosent svarte positivt på spørsmål som antyder avhengighet av alkohol
  • 13 prosent av aldersgruppen 25-64 år hadde angivelig vært sykmeldt eller trygdet på grunn av psykiske problemer i løpet av de siste 12 månedene