Fødsels- og barselomsorgen kan bli sikrere

– Noen av problemene som er meldt inn er felles for hele helsetjenesten. Det gjelder for eksempel legemiddelfeil, utstyr som ikke virker etter hensikten og kommunikasjonsproblemer. Andre gjelder spesielt for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Det er trygt å føde i Norge, men det er alltid mulig å gjøre fødselsomsorgen enda sikrere, sier seksjonsleder Øystein Flesland i Kunnskapssenteret.

Trekker frem undervisning og trening

I læringsnotatet «Uønskede hendelser i forbindelse med svangerskap, fødsel og barsel» peker Kunnskapssenteret på flere forbedringsmuligheter som kan bidra til å forebygge skade på mor eller barn (se høyre kolonne), blant andre disse:

• Undervisning og trening kan forbedre elektronisk fosterovervåkning

• Simulering og sjekklister kan gi bedre håndtering av akuttsituasjoner

• Gode IKT-systemer kan gi klinikere bedre muligheter til å følge retningslinjer

– Gjennomgående fremhever vi mer undervisning og trening, for det er ikke nok å lære bare gjennom arbeid. Selv erfarent helsepersonell trenger kontinuerlig opplæring og trening, uttaler Flesland.

Blødning hos mor og oksygenmangel hos barn

I 170 av de mottatte meldingene rapporterte helsepersonell om betydelig skade. De hyppigste avvikene var blødning (99 hendelser) og rifter i bekkenbunnen (84 hendelser), men også kirurgiske komplikasjoner og vannlatingsproblemer (urinretensjon) forekom hyppig.

I 227 meldinger er det rapportert om skade på barnet. Utilstrekkelig oksygentilførsel til fosteret under fødselen (fosterasfyksi) var den hyppigste hendelsestypen. 119 meldinger hadde sammenheng med dette, men også vanskelige skulderforløsninger resulterte i skade.

Faglige føringer følges ikke alltid

Helsepersonellet knytter hver tredje rapporterte hendelse (226) til mangelfull etterlevelse av retningslinjer, prosedyrer eller veiledere.

– Det finnes mange gode retningslinjer og veiledere. De blir ikke alltid fulgt. Vi tror at det å følge gode retningslinjer og veiledere er en viktig suksessfaktor, sier seksjonslederen.

Flesland opplyser at ressursmangel i form av tid, personell og lokaler stod sentralt i 139 hendelser (20 prosent).

– Her ser vi at samtidighetskonflikter er et problem. Ved fødeavdelinger er det mye øyeblikkelig hjelp, og dette må det tas høyde for i planleggingen, sier Flesland.