Fastleger om distriktspsykiatriske sentre: positiv utvikling, men klare forbedringsområder

Undersøkelsen Fastlegers vurdering av DPS er tidligere

gjennomført i 2006 og 2008.

– God og fortløpende samhandling mellom fastleger og

spesialisthelsetjenesten er av avgjørende betydning for at pasienter med

psykiske lidelser får den beste behandling på det riktige nivå til riktig tid.

De undersøkelsene som Kunnskapssenteret har gjennomført av fastlegenes

vurdering av DPSene, er et viktig bidrag i dette arbeidet, uttaler psykiater

Petter Ekern ved Vinderen DPS.

Best på faglig kompetanse

Alt i alt viser bildet som framkommer av fastlegenes

vurdering at det har skjedd en positiv utvikling ved landets

distriktspsykiatriske sentre. På enkelte områder er det imidlertid behov for

forbedringer, og det varierer fra sted til sted hvor sterkt dette behovet er.

For samtlige DPS var fastlegene mest positive

til sentrenes faglige kompetanse. Sentrene skåret dårligst på spørsmål om

veiledning av og samarbeid med fastlegene.

Når resultatene betraktes på regionalt helseforetaksnivå,

viser det seg at svarene fra fastleger i Helse Midt-Norge RHF skiller seg

positivt fra gjennomsnittet på alle tematiske områder. Svarene fra fastleger i

Helse Sør-Øst RHF skiller seg negativt fra gjennomsnittet på fem av sju

områder.

Målrettede tiltak ved Hamar DPS

Svake resultater i 2006 gjorde at Hamar DPS satte i verk

tiltak for å styrke samarbeid og veiledning, i første omgang som et

pilotprosjekt overfor fastleger i Stange kommune.

– Her valgte vi primært å sette inn tiltak som vi mente

kunne forbedre veiledningen til fastlegene. De positive resultatene i

pilotprosjektet har ført til at tiltakene har blitt videreført og utvidet etter

prosjektperioden. I tillegg er vi i gang med å innføre de samme tiltakene i

resten av opptaksområdet for Hamar DPS, samt overfor andre kommunale samarbeidspartnere,

uttaler psykiater Arjan Nieland ved Hamar DPS.

Nieland påpeker at selv om tiltakene har vært

ressurskrevende, ser det ut til at gevinsten ved et tettere og mer

strømlinjeformet samarbeid i stor grad veier opp for ressursbruken. De

nasjonale undersøkelsene viser også at ventetid er et annet problemområde ved

Hamar DPS.

– Her har vi i løpet av 2011 tatt en del grep for å få ned

ventetiden og fristbruddene. Dette har medført en betydelig nedgang i

ventelistene det siste året og det er i praksis ingen fristbrudd lenger. Siden

dette ikke gir utslag enda på 2011-undersøkelsen, ser vi frem til neste

undersøkelse i 2014, i god tro på en markert bedring her, avslutter Nieland.

Om undersøkelsen

Halvparten av de 4109 fastlegene som ble kontaktet svarte på

spørreskjemaet som ble sendt ut i første halvår i 2011. Undersøkelsen ble

gjennomført på samme måte i 2006 og 2008.

– Våre analyser viser at undersøkelsen har tilfredsstillende

representativitet, uttaler seniorforsker og prosjektleder Ingeborg Strømseng

Sjetne ved Kunnskapssenteret.

Rapporten viser resultater for landet som helhet, resultater

samlet for hvert av de fire regionale helseforetakene, hvert enkelt

helseforetak og hvert enkelt DPS. Resultatet på alle nivå sammenliknes med

gjennomsnittsresultatet på de respektive nivåene. Endring i resultat fra

undersøkelsen i 2008 blir også presentert.