Felles journal gir enklere tilgang til nødvendige helseopplysninger

– Denne forskriften gjør det enklere for både helsepersonell

og pasienten ved at det nå blir en felles journal, i stedet for flere. Dette

øker pasientsikkerheten og gjør samtidig at behandlingen blir mer effektiv. Den

kan også gjøre samarbeidet mellom privat og offentlig enklere, sier helse- og

omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Forskriften om virksomhetsovergripende pasientjournaler i

formalisert arbeidsfelleskap åpner for at to eller flere virksomheter som

samarbeider om å yte helsehjelp kan bruke samme pasientjournal for den enkelte

pasient.

– Dette er et viktig skritt på veien mot en elektronisk

pasientjournal som kan benyttes i hele helsevesenet til beste for pasientene,

sier Jonas Gahr Støre.

Et formalisert arbeidsfellesskap kan være fastleger eller tannleger

som arbeider sammen, eller samarbeid mellom en kommune og private tjenesteytere

om å yte helsehjelp til pasienter. Når en kommune og private bruker felles

pasientjournal, er kommunen ansvarlig for opplysningene. Sykehusene vil som

tidligere få tilgang til pasientjournaler i forbindelse med behandling. Felles pasientjournal krever skriftlig avtale. Forskriften

oppstiller overordnede krav til avtalens innhold. Helsepersonells tilgang til

opplysninger reguleres av helseregisterlovens alminnelige bestemmelser og

helsepersonellovens regler om taushetsplikt. Det innebærer at der hvor det er

de alminnelige bestemmelsene om samtykke og taushetsplikt som regulerer

helsepersonellets tilgang til opplysningene.

Forskriften trer i kraft umiddelbart.