Flere årsverk innen omsorg

Tall fra SSB viser også at vi i denne regjeringsperioden har hatt en økning på om lag 16 400 nye årsverk fra 2005 og frem til og med 2009.
Kompetanseløftet 2015

? Gjennom Kompetanseløftet 2015 er det gitt tilskudd til grunnutdanning eller etter- og videreutdanning til nærmere 9 400 ansatte i omsorgssektoren i perioden 2007-2009, samtidig som om lag 7 900 er under utdanning.

? Det ble i 2009 etablert et tilskudd til fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag på 75 mill. kroner.

? Årsverksveksten innenfor den kommunale omsorgstjenesten de siste årene har medført en økning særskilt blant hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, barnevernspedagoger og leger/legespesialister.

? Aksjon Helsefagarbeider og den nasjonale rekrutteringskampanjen har ført til økt oppmerksomhet om behovene for helsefagarbeidere og mulighetene som ligger i yrket. For andre året på rad økte tallet på primærsøkere til helse- og sosialfag i videregående opplæring, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

? Gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving har 122 kommuner etablert ulike møteplasser for å styrke den etiske kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, i tillegg til at det er utviklet metodebok og e-læringsverktøy i etisk refleksjonsarbeid.

? Det er bevilget midler til å utvikle en opplæringspakke innenfor ledelse, opplæringspakke til ufaglærte og styrke kompetansen innenfor aktiv omsorg og ernæring.

? Det er etablert undervisningssykehjem i alle fylker.

Demensplan 2015

? Som del av Demensplan 2015 er det gjennomført rundt 100 modellkommuneprosjekter knyttet til utvikling av dagtilbud, etablering av pårørendeskoler og utredning og diagnostisering av demens.

? Det er etablert et treårig program for miljøbehandling innen demensomsorgen, der målet er å skaffe kunnskap om miljøbehandling og prøve ut og implementere modeller for miljøbehandling i praksis.

? For å få økt kunnskap om belastning hos barn og ektefeller til yngre personer som utvikler demens, er det etablert et treårig utviklingsprogram rettet mot yngre personer med demens.

? Det er videre igangsatt et arbeid for å styrke tilbudet til samiske personer med demens.

? Det er gjennomført en landsomfattende informasjonskampanje om demens for å bidra til økt åpenhet om demens og demenssykdommer.

? I juni 2010 åpnet erfaringsportalen om demens, www.demensinfo.no.

? Over 8000 ansatte har startet demensopplæring gjennom Demensomsorgens ABC.

Omsorgsforskning

? Tilskuddet til omsorgsforskning er i perioden 2006?2010 styrket med til sammen 34 mill. kroner. Av dette er minst 5 mill. kroner avsatt til forskning på tjenester til personer med demens.

? For å styrke praksisnær forskning og utvikling ble det i perioden 2006?2008 etablert fem nye regionale FoU-sentra knyttet til universitet og høgskoler som utdanner helse- og sosialpersonell. 

  o Sentrene har blant annet fokus på forskning på eldre og den kommunale omsorgstjenesten. 

  o Sentrene inngår i et nettverkssamarbeid som ledes og koordineres fra Senter for

omsorgsforskning ved Høgskolen i Gjøvik.

  o Satsingen på forskning skjer i samarbeid med Norsk Pensjonistforbund.