Flere behandlingsplasser

– Utvidelsen av avtalene innen psykisk helsevern vil gi økt kapasitet til pasienter som har behov for døgnbehandling. Vi har også fått på plass en brukerstyrt plass på Bergfløtt behandlingssenter i Lier. Brukerstyrte plasser er etterspurt fra brukerorganisasjonene, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Alice Beathe Andersgaard. En brukerstyrt plass er en plass der pasienter som er kjent i systemet har en kontrakt om plass og dermed mulighet til å be om et kort opphold når han eller hun selv har behov for det, for å forebygge ny sykdomsutvikling.

– Vi utvider også kapasiteten for pasienter med alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med alvorlig rusproblematikk, alvorlig traume-, angst- og depresjonsbehandling, samt behandling av eldre med psykiske lidelser. Det blir også en mindre utvidelse av poliklinisk traumebehandling. Når det gjelder samarbeidsparter for behandling av spiseforstyrrelser, utvides denne behandlingskapasiteten både for voksne og barn/unge, forteller Andersgaard.

Totalt har utvidelsen gitt 18 nye døgnplasser. I tillegg er det tilført midler som effektiviserer behandlingsløpene ved traumeavdelingen på Modum bad.

– På den måten får enda flere pasienter tilbud innenfor den kapasiteten vi allerede har kjøpt, sier Andersgaard.

Godt samarbeid og helhetlige pasientforløp som nøkkelfaktorer

Behandlingstilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og spiseforstyrrelser dekkes i all hovedsak lokalt i våre helseforetak/sykehus og i distriktspsykiatriske senter, og i nærheten av pasientens eget bosted.

– Våre private samarbeidsparter gir et godt og viktig tilbud som vi verdsetter. Samarbeid, helhetlige pasientforløp og god ressursutnyttelse er nøkkelfaktorer for å få best effekt av plassene i den gjennomførte utvidelsen. Jeg oppfatter at det i dag er et godt samarbeid mellom våre private samarbeidsparter, våre egne tjenester i spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette er helt avgjørende for å sikre gode og helhetlige pasientforløp, avslutter Andersgaard.

Nye samarbeidsavtaler fra 2015

Helse Sør-Øst RHF har i dag ni avtaleparter innen psykisk helsevern og behandling for spiseforstyrrelser. Det kjøpes tilbud fra private samarbeidspartnere innen disse fagfeltene for om lag 400 millioner kroner i året. Disse avtalene går ut 31. desember 2014 og Helse Sør-Øst RHF vil om kort tid starte en anskaffelsesprosess for å sikre nye samarbeidsavtaler fra 2015.

Samarbeidspartnere og utvidet kapasitet:

Modum bad: 7 plasser + 1 spiseforstyrrelser

Modum bad poliklinikk: 600 konsultasjoner

Capio Anorksi senter: 1 spiseforstyrrelser

Bergfløtt behandlingssenter: 1 plass (brukerstyrt)

Grefsenlia: 2 plasser

Furukollen: 2 plasser

Skjelfoss: 2 plasser

Manifestsenteret: 2 plasser

Kilde: Helse Sør-Øst RHF