Flere fastleger og kortere ventetid

Fastlegene spiller en viktig rolle i kommunenes helse- og

omsorgstjeneste, men det er behov for flere. Derfor innfører vi nå en egen

tilskuddsordning, der kommunene kan søke om midler til å rekruttere flere

fastleger. Samtidig stiller vi krav om at pasientene skal få enklere tilgang

til legekontoret, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I dag reguleres en rekke forhold rundt fastlegeordningen i

avtaler. Nå tydeliggjøres fastlegens rolle i forskrift. Det stilles tydelige

nasjonale kvalitetskrav til tjenestene. Det fastslås blant annet at:

Pasienter skal få time så raskt som mulig, og normalt innen

fem arbeidsdager.

80 prosent av

telefonene skal normalt besvares innen to minutter.

Fastlegene skal

kunne motta timebestilling elektronisk.

Fastlegene skal

tilby hjemmebesøk om nødvendig. Dette kan være aktuelt når pasienter som

trenger helsehjelp, ikke selv kan møte hos legen.

Legene skal i

større grad tilby forebyggende tiltak.

Kommunenes ansvar for fastlegeordningen tydeliggjøres også.

Dette er nødvendig fordi kommunenes oppgaver og rolle er endret gjennom

samhandlingsreformen.

Forskriften er viktig for å kunne tilby en like god

fastlegetjeneste i hele landet. Fastlegene er sentrale for å gi kroniske

pasienter bedre oppfølging i helsetjenesten. Befolkningen er svært fornøyde med

fastlegene, og vi ønsker å bygge på dette når vi forbedrer ordningen. Derfor

har vi hatt tett dialog både med Legeforeningen, KS og brukerne, og har tatt

med mange av de gode innspillene vi har fått i forskriften, sier Strøm-Erichsen.

Forskriften skal evalueres innen to år.