Cxense Display

Flere psykologer til kommunene

Regjeringen har som mål å gjøre psykisk helsehjelp i kommunene mer tilgjengelig. Vi har derfor bevilget vel 30 millioner kroner til ulike modeller for utprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Modellene som prøves ut er psykolog integrert i tjenester som for eksempel familiesenter/familiens hus, helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, helsestasjon for eldre, psykisk helsetjeneste for voksne eller som samlokalisering med fastlege.

Viktig for forebygging og tidlig innsats
I samhandlingsreformen har vi lagt til grunn av vi må satse sterkere på forebygging og innsats tidlig i sykdomsforløpet. Det er derfor viktig at vi nå får flere psykologer ut til kommunene. Målet er at vi skal nå ut til flere barn, unge og voksne med psykiske problemer og lidelser, sier Strøm-Erichsen.

Psykologer kan bidra med veiledning av annet personell, rådgivning, diagnostikk, behandling og iverksetting av tiltak i grenseland mellom psykososial tilrettelegging og behandling. Tverrfaglig samarbeid, veiledning og gjensidig kompetanseutveksling står sentralt.

Ordningen er flerårig og det forventes at kommunene øker sin innsats i tråd med nedtrappingen av det statlige tilskuddet. Ordningen skal evalueres.

Et tilbud nært folk
Helse- og omsorgsministeren viser til konkrete resultater av tilskuddsordningen. I 2009 fikk Moss kommune tilskudd. De har ansatt en psykolog ved Moss Familiesenter. Psykologen tilbyr blant annet rådgivningssamtaler til familier, behandling av barn og unge og støttesamtaler til ungdom som tar kontakt med Ungdommens helsestasjon.

Lindås kommune har valgt en annen modell. I april i år fikk kommunens avdeling for psykisk helse og rus en psykolog. I tillegg til å betjene et lavterskeltilbud til voksne med lettere psykiske lidelser, skal psykologen også gi veiledning og undervisning til annet personale i kommunen og etablere gode samarbeidsrutiner både med interne og eksterne samarbeidspartnere, som for eksempel fastleger og spesialisthelsetjenesten.

De nye kommunene i denne ordningen er:

·        Fjell
·        Flekkefjord
·        Gjøvik
·        Hemsedal
·        Herøy i Møre og Romsdal
·        Inderøy
·        Larvik
·        Lier
·        Malvik
·        Melhus
·        Naustdal
·        Osterøy
·        Sarpsborg
·        Steinkjer
·        Stjørdal
·        Trondheim
·        Ullensaker
·        Øyer
·        Ås

I tillegg har bydel Søndre Nordstrand i Oslo og Midtre Namdal Samkommune også fått sine søknader innvilget.