Flere rammeavtaler frigjør ressurser til pasientbehandlingen

Helse Sør-Øst RHF har på vegne av det nasjonale programmet for Stabs og støttefunksjoner inngått rammeavtale med Bluegarden om felles lønns- og personalsystem samt rekrutteringssystem. I tillegg er det inngått rammeavtale med GatSoft om felles system for ressurs- og arbeidsplanlegging.
Rammeavtalene har en varighet på opp til 4 år. Helse Sør-Øst vil innføre løsningen i helseforetakene i regionen i løpet av 2009 og 2010. De øvrige regionale helseforetakene i Norge vil kunne gjøre avrop når det er behov for dette.
Helse Sør-Øst har ansvar for gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen i hele regionen. Marit Kobro er opptatt av at dette perspektivet også fokuseres inn i den administrative delen av virksomheten.  – Felles løsninger er et viktig stikkord for å lykkes.
Gevinster for å prioritere pasientbehandling

Det er varierende hvor god oversikt helseforetakene har over ressursbruken. Med disse systemene vil helseforetakene i større grad kunne styre og følge med på blant annet bemanningsutviklingen.

– Vi kan få mer effektive løsninger for planlegging av personellressursen og sikre rett kompetanse på rett sted. Ikke minst vil vi imøtekomme kravene om god rapportering av styringsdata, som er et vesentlig lederverktøy, sier hun. Hun mener dette vil være med å tydeliggjøre hvordan pengene brukes, se hvor det er mulig å hente effekter og hvor det bør settes inn mer ressurser. 
– Målet er å hente ut gevinster innen ikke-medisinske støttefunksjoner for å kunne prioritere pasientbehandlingen, minner Marit Kobro om. Hun er HR-direktør i Helse Sør-Øst RHF og har ledet anskaffelsesprosessen fra det regionale helseforetakets side.