Flere yngre leger får faste stillinger

– De tidsavgrensede stillingene for leger i spesialistutdanning gir denne gruppen en uforutsigbarhet som kan virke negativt inn i vedkommendes arbeidssituasjon, familieliv og sosiale liv. Jeg vil at disse i størst mulig grad skal få tilbud om fast stilling. Dette kan også virke positivt inn på rekruttering av flere leger til mindre sykehus, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Helse- og omsorgsministeren har allerede tatt kontakt med de regionale helseforetakene og bedt dem sette i gang arbeid med dette.
– Det vil ta litt tid å få på dette på plass, men det er viktig at arbeidsgiver her tar et ansvar og samtidig sikrer nødvendig fleksibilitet. Dette ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, sier Strøm-Erichsen.
Arbeidsmiljøloven slår fast at faste stillinger er hovedregelen og at andelen midlertidige stillinger skal begrenses.
– Med dette vil legene i spesialistutdanning få en større forutsigbarhet når det gjelder egen arbeidssituasjon. Det vil bety at flere yngre leger vil få faste stillinger, sier helse- og omsorgsministeren.
Strøm-Erichsen ber også om at de regionale helseforetakene reduserer bruken av vikariater så langt det går. Dette gjelder for alle helsepersonellgrupper.
– Sykehusene skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk, slår helse- og omsorgsministeren fast.