Folkehelseloven trer i kraft 1. januar

Rundskrivet

gir en oversikt over bestemmelsene i loven, samt hva som planlegges av

tiltak for å følge den opp. Et viktig formål med Samhandlingsreformen og

den nye loven, er å styrke folkehelsen og å utjevne sosiale

helseforskjeller.

Det er

fortsatt et stort potensial i å forebygge sykdom og for tidlig død. Nå

skal vi tenke helse i alt vi gjør, og forebygge fremfor bare å reparere.

Bedre forebygging vil på sikt gi flere leveår med god helse og økt

livskvalitet i befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete

Strøm-Erichsen.

Etter den nye loven må kommunen og fylkeskommunen bruke virkemidlene de har i alle sektorer.

De skal

forebygge sykdom og skade i arbeidslivet, i skolen og på sykehjem. Som

eier av vei og eiendom skal de ta sin del av ansvaret for sikker

ferdsel. Samtidig stiller loven større krav til staten, som skal ivareta

helse på tvers av sektorer. Staten skal også støtte kommuner og

fylkeskommuner i deres arbeid, og loven legger til rette for økt

deltagelse fra frivillige organisasjoner i folkehelsearbeidet, sier

Strøm-Erichsen.

Forskrift på høring

I tillegg til rundskrivet sendes forslag til forskrift ut på høring.

Den nye

folkehelseloven innebærer at kommunene og fylkeskommunene skal ha

oversikt over helsetilstanden til sine innbyggere. De skal også ha

oversikt over hvilke forhold som påvirker helsetilstanden.

Forskriften

skal blant annet gjøre det lettere å samordne kommunenes,

fylkeskommunenes og statens oversiktsarbeid. Forskriften presiserer også

hvilke type opplysninger oversikten skal inneholde.