Foran skjema for heldøgns omsorgsplasser

 Regjeringen har som mål å gi tilsagn til bygging av 12.000 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger innen utgangen 2015.

? Med de 3.125 tilsagn som allerede er gitt i 2008 og 2009 og den rammen på 2.500 boenheter som er gitt for inneværende år, gjenstår det 6.375 plasser for å nå målet. Det krever gjennomsnittlig en ramme på i underkant av 1.300 plasser pr år fram til og med 2015.

? Det er grunn til å minne om at vi startet med en ramme på 1.000 plasser i 2008, og økte den til 2.500 plasser som et tiltak i forbindelse med finanskrisen i 2009, et nivå vi har beholdt for 2010.

 Dette har vist seg å være en romslig ramme i forhold til tallet på endelige søknader. En realistisk ramme for 2011 vil derfor være 2.000 omsorgsplasser.

? I budsjettet står det ellers at regjeringenvil utvide rammene ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommunene tilsier det?. Regjeringen vil sikre full sykehjemsdekning innen 2015 ved at alle som trenger heldøgnsomsorg skal få det.