Forebygging av blodpropp ved hofte- og kneprotesekirurgi ingen undersøkte legemidler utmerker seg

 Forebygging av blodpropp ved hofte- og kneprotesekirurgi har tradisjonelt blitt gjort med enoksaparin og dalteparin. I 2009 kom to nye legemidler på markedet, dabigatran og rivaroksaban. Kunnskapssenteret har sammenliknet de nye legemidlene med de gamle i en nylig publisert HTA- rapport (Health technology assessment = metodevurdering).
– Vi undersøkte hvor effektive legemidlene var, hvor trygge de var og kostnadseffektiviteten deres, sier forsker Tove Ringerike ved Kunnskapssenteret.
Om lag 13 000 mennesker blir hvert år operert i forbindelse med innsetting av hofte- eller kneproteser i Norge. Med en så stor pasientgruppe, er det interessant å vite om det er betydelige forkjeller mellom behandlingsmetodene.
Ingen favoritt
Forskerne søkte etter forskningslitteratur som sammenliknet dabigatran med rivaroksaban eller som sammenliknet disse med enoksaparin eller dalteparin, og utviklet en beslutningsmodell som omhandlet hva som kan skje med pasientene etter operasjon, hvor sannsynlige de forskjellige hendelsene er og hvilke kostnader som er involvert.
– Vi fant ingen studier som direkte sammenliknet dabigatran med rivaroksaban. Det er ikke uventet siden disse legemidlene er nye og er utviklet parallelt, forklarer Ringerike. – Det var også tydelig at enoksaparin var valgt som eksempel på tidligere behandling, siden ingen av studiene benyttet dalteparin som er det andre godt kjente alternativet innen samme legemiddelgruppe, fortsetter hun.
Prosjektlederne Tove Ringerike og Vida Hamidi konkluderer med at de ikke har klart å finne en klar og tydelig favoritt til hvilket av legemidlene som er best når det gjelder effekt og kostnadseffektivitet.
-Ingen av legemidlene kom tydelig best ut for både å forebygge blodpropp effektivt og ikke gi økt blødningsfare. Resultater fra den helseøkonomiske evalueringen viser også stor usikkerhet knyttet til hvilken behandling som er mest kostnadseffektiv, kommenterer Ringerike.
Våre resultater stemmer godt overens med at alle legemidlene er tilgjengelige for refusjon gjennom blåreseptordningen for pasienter som har gjennomgått planlagt total hofte- eller kneprotesekirurgi.
– Ved valg av tromboseforebyggende behandling bør det kliniske fagmiljøet, i tillegg til å vurdere denne HTA-rapporten, også ta hensyn til andre aspekter ved slik behandling, som erfaring med legemidlene, eventuelle fordeler ved bruk av tabletter fremfor sprøyter, mulighet for å reversere overdosering og pasientens ønsker.