Foreslår at helsepersonell kan jobbe lenger

– . Eldre helsepersonell utgjør også en betydelig ressurs, med solid helsefaglig kompetanse og erfaring. Denne ressursen bør utnyttes bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag er det slik at autorisasjonen bortfaller når helsepersonell fyller 75 år. Da er søknad og tildeling av lisens en forutsetning for videre pasientrettet virksomhet. Regjeringen foreslår nå å heve aldersgrensen for bortfall av autorisasjon for helsepersonell fra 75 til 80 år. Samtidig videreføres dagens ordning med adgang for helsepersonell over 80 år å søke om lisens dersom de fortsatt ønsker å drive pasientrettet virksomhet. Det foreslås en overgangsordning for helsepersonell som er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense innføres.

Endringene foreslås gjennomført i helsepersonelloven og i forskrift om lisens for helsepersonell.

– Arbeid gir tilhørighet, opplevelse av mestring og er bra både for den fysiske og psykiske helsen. Mange ønsker å jobbe lenger, og det må vi legge bedre til rette for, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg.

Forslaget er en del av regjeringens arbeid med å fremme aktiv og trygg aldring og å legge bedre til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet. Aktiv aldring er også et hovedtema i folkehelsemeldingen som regjeringen nå arbeider med.

Høringsfrist er 1. oktober 2014.