Foreslår endringer i helseregisterloven

For at opplysninger avlevert til Norsk helsearkiv skal kunne brukes til medisinsk og helsefaglig forskning mv., må det opprettes et helseregister, Helsearkivregisteret, slik at opplysningene kan gjenfinnes og brukes i den grad det gis adgang til det.
Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring et forslag til lovendringer som er nødvendige for å kunne etablere et helseregister, Helsearkivregisteret, i Norsk helsearkiv.
I høringsnotatet foreslås også at kravet i helseregisterloven § 8 tredje ledd om atdirekte personidentifiserende kjennetegn skal lagres kryptert i registrene?, flyttes til lovens § 16 som regulerer sikring av konfidensialitet, integritet, kvalitet og tilgjengelighet i helseregistre. Det blir i høringsnotatet presisert hvordan departementet mener at dette kravet er å forstå.