Fornyet innsats mot tobakk

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har denne uken, sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og andre nasjonale og internasjonale eksperter foretatt en gjennomgang av det tobakksforebyggende arbeidet i Norge. Resultatet av gjennomgangen viser at Norge må øke innsatsen for å redusere røyking og snusbruk.
Flere sterke, faglig funderte anbefalinger er kommet ut av denne gjennomgangen. Vi tar sikte på å følge opp rådene gjennom et særlig fokus på helhetlig plan for røykeavvenning og en ny massemediestrategi i utviklingen av den nye nasjonale tobakksstrategien. Norge er forpliktet av Tobakkskonvensjonen til å gjennomføre tiltak på en rekke områder, og vi har til hensikt å oppfylle alle våre forpliktelser i konvensjonen, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet.
Helse- og omsorgsdepartementet vil på grunnlag av denne gjennomgangen starte arbeidet med en ny nasjonal tobakksstrategi for perioden 2011-2015. Arbeidet med å utvikle et strengere lovverk er allerede i gang.
Kreftforeningen er positive

Verdens helseorganisasjon påpeker vesentlige mangler i arbeidet med tobakksforebygging, og kommer med gode råd.
Vi synes det er veldig gledelig at Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å sette i gang en fornyet innsats på det tobakksforebyggende arbeidet i Norge. Vi håper og regner med at det legges opp til en god dialog og et godt samarbeid med alle frivillige organisasjoner som jobber for tobakksfrihet og som ønsker å bidra i arbeidet, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.
WHO gjorde flere viktige funn som krever både raske tiltak og en mer langsiktig strategi:

 • Norge overholder ikke sine forpliktelser i henhold til Tobakkskonvensjonen
 • Arbeidet med røykeavvenning skjer usystematisk og på en mangelfull måte
 • Massemediekampanjer har ikke vært gjennomført på flere år
 • Dagens røykelov er utilstrekkelig fordi den ikke beskytter alle mot passiv røyking
 • Det mangler en mekanisme for overvåking og håndheving av eksisterende regelverk
 • Salg av tobakksvarer til mindreårige er ulovlig, men loven håndheves ikke
 • Det er ingen overvåking av tobakkindustriens markedsføring og sponsing
 • Det er ikke tilstrekkelige ressurser til tobakksforebygging
WHO har også flere andre viktige anbefalinger:

 • øke kunnskapen i helsetjenesten om viktigheten av rø ykeavvenning og hvordan det kan gjøres på en kunnskapsbasert måte
 • stramme inn røykeloven på bl.a. arbeidsplasser, serveringssteder og skoler
 • satse på effektive massemediekampanjer
 • være oppmerksom på nye former for markedsføring av tobakksprodukter og følge med aktivitetene i tobakksnæringen
 • tobakksvarer bør kun selges på bevilling
 • øke ressursene til tobakksforebygging
(Informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet

Tobakkstall

Mer enn én av fem, eller 800 000 nordmenn røyker fremdeles daglig, og hvert år dør 6700 nordmenn på grunn av røyking. I tillegg røyker nesten 100 000 unge daglig. Et estimat fra 2004 anslo at 130 000 barn i aldersgruppen 0 -12 år utsettes regelmessig for passiv røyking.