Cxense Display

Fornyet utgave av nytt østfoldsykehus i revidert konseptrapport

I 2005 ble det satt i gang igjen med en idéfaseutredning som presenterte og analyserte 10 ulike alternativer. Tre alternativer ble ført videre i konseptfase i 2006-2007, og avsluttet sommeren 2007. Det ble i denne utredningen anbefalt å samle somatikk og psykiatri for hele Østfold i et nybygg på Kalnes (126.000 kvm). Etter behandling på RHF-nivå, ble det en ny konseptfaseutredning i 2008. Basert på klare føringer om redusert investeringsramme, anbefalte prosjektledelsen i denne utredningen et mindre nybygg på Kalnes (ca. 87.000 kvm) kombinert med fortsatt drift av Moss sykehus supplert med bruk av lokalene til tidligere Mosseporten sykehjem som ligger i direkte sammenheng med sykehusbygget. Nå er prosjektet igjen framme ved utarbeidelse av delfunksjonsprogram, slik man var i 2002. Men med et prosjekt tilpasset strammere rammebetingelser for investeringer, er utsiktene for videreføring lysere enn den gang. Dette bekreftet også Helse Sør-Øst i sitt styrevedtak 17. juni hvor de besluttet videreføring til forprosjekt. I denne artikkelen presenteres den nye utgaven av nytt østfoldsykehus på Kalnes, som også inneholder en helt ny bygningsmessig løsning.
Nye prinsipper i revidert konseptfase
Løsningene fra 2007 var basert på et horisontalt orientert bygg med 3-4 etasjer, med en videreføring av noen av de samme hovedtrekk i konseptuell løsning som man finner bl.a. ved Rikshospitalet og Ahus. Ved en fornyet konseptfase skulle investeringsbehovet reduseres betydelig, og Helse Sør-Øst RHF ønsket i tillegg en konseptuell nyorientering, bl.a. i håp om å kunne redusere investeringsbehovet per kvm samt sikre at bygget ble tilrettelagt for gode pasientforløp og logistikk.
Tre alternativer ble utredet:

1.             Sykehusvirksomhet på Kalnes, i Moss og på Veum (psykiatri).
2.             Sykehusvirksomhet på Kalnes og i Moss.
3.             Samling av sykehusvirksomheten på Kalnes

I tillegg kommer 0-alternativet.

Hovedvekten i HFP-dokumentet ble lagt på alternativ 2, en løsning med nybygg på Kalnes, men fortsatt drift i Moss. 0-alternativet ble omhandlet i et eget notat som videreførte planene for oppgradering, ombygging og nødvendige supplement med nybygg for å fortsette virksomheten i eksisterende bygningsmasse til ca. 2020-2025. Alternativ 2 viste et areal på ca. 87.000 kvm brutto inkl. utleieareal til apotek, kiosk m.m på Kalnes. Dette inkluderte 509 somatiske sengeplasser og 108 psykiatriske sengeplasser. Sengetallet var lavere enn forutsatt i idefasen og forrige konseptrapport både for somatikk og psykiatri. Det var forutsatt at medisinsk ferdigbehandlede pasienter kunne skrives ut fra sykehuset, og at funksjonen thoraxkirurgi ikke lenger skulle være i Sykehuset Østfold. I tillegg til nybygget på Kalnes kom sengekapasiteten og lokalene i Moss.
Prosjektets utgangspunkt var å etablere en hensiktsmessig fordeling av de ulike hovedfunksjonene i sykehuset tilpasset tomtens egenskaper og karakter. Samtidig var det foretatt en avveiing av de bygningsmessige løsningene for de ulike delene av prosjektet. Hver hoveddel av anlegget skal kunne bygges ut fra sine funksjonelle behov og de medfølgende krav til bygning og tekniske anlegg.
Formålet var å oppnå både en funksjonell og rasjonell drift av sykehuset samt en kostnadsmessig effektiv investering for byggingen av prosjektet.
Hovertrekkene ble oppsummert slik:
·        Prosjektet skal ivareta en helt ny sykehusstruktur med både sentraliserte
         og desentraliserte tilbud innen spesialisthelsetjenesten.
·        Integrasjon somatikk og psykiatri
·        Konseptet skal legge til rette for en utvidet og bred samhandling med primær-         og kommunehelsetjeneste.
·        Klart og oversiktlig anlegg med god logistikk
·        Brukervennlige og vakre lokaler for pasienter og ansatte
·        Kompakt bygg (redusert fotavtrykk)
·        Kombinasjon av vertikal og horisontal kommunikasjon for korte avstander
·        Bygningsdifferensierte volumer for optimalisering av investeringskostnader

[1] Prosjekteringsarbeidet utføres av Arkitektgruppen for nytt østfoldsykehus som består av arkitektfirmaene Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS, Arkitema KS og AART A/S. Norconsult AS har vært rådgivere for de tekniske fag.

""

Hoveddisposisjon
Hoveddisposisjonen bygger på prinsipper om universell utforming og tilgjengelighet for alle.
Sykehuset er bygget rundt ett samlende sentralrom som gir anlegget en klar identitet og en enkel, lettfattelig logistikk.
Sykehuset er disponert i fire hovedavsnitt rundt sentralrommet; behandlingsbygg somatikk, sengebygg somatikk, laboratoriebygg og psykiatribygg. Avsnittene er bygget på egne premisser, og differensieres etter funksjon i forhold til konstruksjonshøyder- og bredder, og teknisk og utstyrsmessig standard.En tverrgående akse binder avsnittene sammen, og de vertikale hovedforbindelser ligger langs aksen. Teknisk sentral med forsyning er lagt til eget bygg, med kulvertforbindelse til sykehuset på underetasjeplan.
Reguleringsarbeid er igangsatt i samarbeid med Sarpsborg kommune og Statens Vegvesen, og sykehuset vil få egne avkjøringer fra E6 og RV 118 både fra nord og sør, tilrettelagt for både privat og kollektiv trafikk.

Arealstandarder
Arealstandardene i prosjektet er avstemt mot andre sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst, bl.a. i Buskerud. Det er i tillegg arbeidet aktivt med å redusere standardene der det er mange rom, f.eks. i sengeområdene, for å holde seg innenfor de nye rammebetingelsene. Standard sengerom er derfor beregnet til 25,5 m2 netto pr. seng, som er lavere enn for eksempel ved Ahus.
For kontorer er arealstandarden satt til 8,5 m2 pr. plass. Det forutsettes at ca 50 % av kontorarbeidsplassene er i kontolandskap/teamkontorer.
Kostnader
Kostsnadsoppsummeringen for det anbefalte alternativet (alternativ 2) samt øvrige belyste alternativer var slik som vist i tabell 1
Tabell 1. Revidert kalkyle nytt østfoldsykehus (p50-tall), alle alternativer, kostnadsnivå per juni 2007
Kostnad knyttet til
Mill kr
Alt 1
Mill kr
Alt 2
Mill kr
Alt 3
Mill kr
0-alt
Nybygg Kalnes inkl. tomt og utomhusanlegg
3290
3706
4436
Utstyr
528
561
695
Sum Kalnes
3818
4267
5131
Sykehuset Østfold Moss
164
164
Sykehuset Østfold Veum
198
Sum p50 før byggelånsrente
4180
4431
5131
1911
Sammenlignet med opprinnelig konseptrapport lå kostnadene for alternativ 2 (anbefalt alternativ) ca. 1,7-1,8 mrd. kr lavere.
Driftseffektiviseringen ble beregnet ca. 266 mill. kr per år for alternativ 2. Av dette utgjorde kostnadsinnsparingen ca. 150 mill. kr.

Hvordan ser de reviderte planene for nytt østfoldsykehus ut?
""

Hovedinngang                                                               Ill.: MIR for Ark. gruppen

Sykehuset på Kalnes er planlagt innenfor et helhetlig, robust konsept som kan tilpasses alle 3 alternativ. Bygningen har en plassering og struktur som legger til rette for både utvidelser og reduksjoner i flere retninger, og som gjør den egnet til etappevis utbygging. Tomtens plassering tett inn til E6 og sentralt i fylket gir sykehuset optimal beliggenhet, god signaleffekt og gunstige adkomstforhold.

""

Situasjonsplan                                                                    Ill.: Ark. gruppen

Anlegget er utformet med enkle, klare volumer rundt et sentralrom. Det er arbeidet med å skape et kompakt og effektivt anlegg med korte avstander. En tverrgående akse løper gjennom anlegget og binder volumene sammen. Langs aksen ligger vertikal kommunikasjon og utsikt til lukkede gårdhager eller utover terreng. Dette bidrar til variasjon i romopplevelse og letter orienteringen i anlegget. Hovedvolumene er plassert slik at de laveste bygningene ligger ut mot adkomstplassen, og den høye sengebygningen reiser seg i bakkant av anlegget.

""

Snitt gjennom hovedinngang                Ill.: Ark gruppen     

Funksjonelle prioriteringer

Behandlings- og undersøkelsesfunksjoner for både dagpasienter og inneliggende pasienter er samlet i ett behandlingsbygg.

Dagbehandling er i hovedsak samlet på inngangsplanet.

De generelle sengeområdene er standardiserte og er samlet på plan 4 6 i sengebygget for somatikk. Sengeområder med hotellstandard er plassert på plan 7. Spesialsenger som intensivsenger, korttidsposter, fødeavdeling etc. er plassert på samme etasjeplan som behandlingsfunksjonene.

Laboratoriene er plassert i et eget bygg. Dette fordi en stor del av virksomheten  i laboratoriene ikke har behov for nærhet til behandlingsfunksjonene, og kan drives selvstendig. Kontorområdene er delvis plassert i sengebygget og behandlingsbygget som kontormiljøer i landskap, delvis som buffersoner i de øvrige bygg, og som enkeltkontorer inne i de enkelte enheter.

Psykiatri er plassert i et eget anlegg, men knyttet nært sammen med det somatiske sykehuset langs den tverrgående aksen. Psykiatrien integreres med somatikken ved at det er felles hovedinngang og akuttmottak for begge, og slik at fagmiljøene samles på ett geografisk område.

                                    

""               

Plan 1. etasje (Inngangsplan)            Ill.: Ark. gruppen

Overordnede målsettinger for prosjektet

?        beholde de kvaliteter som lå i konseptet fra 2007; bådefunksjonelle

          og arkitektoniske

?        tilføre noe nytt
?        arbeide frem et robust konsept som kan ta opp fremtidige endringer
?        samarbeide tett med Sykehuset Østfold
?        holde oss innenfor de nye rammebetingelsene for arealer og kostnader
?        arbeide med pasientfokus

Sentralrommet
Sentralrommet er husets hjerte og møtested. Det er et luftig rom med stor takhøyde og glasstak. Rommet strekker seg tvers igjennom anlegget, fra hovedinngangen til den flotte utsikten ut over landskapet. Rommet vil være lyst, vennlig og imøtekommende slik at man føler seg ivaretatt og trygg når man skal besøke sykehuset. Sentralrommet gir oversiktlighet og identitet til anlegget, og er lett å orientere seg ut fra.
""

""
Interiørperspektiv sentralrom                 Ill.: Ark. gruppen

Behandlingsbygget
Behandlingsbygget er på 3 etasjer med underetasje og inneholder sykehusets tunge funksjoner. Dette er de områdene i sykehuset som har høyest krav til fleksibilitet og mest omfattende tekniske installasjoner. Det kreves større bygningsbredder oghøyder enn til de øvrige funksjoner, og det stilles større krav til de bygningsmessige konstruksjoner. Det er lagt vekt på å utforme funksjonelle enheter som gir hensiktsmessige arbeids- og pasientforløp. I behandlingsbygget ligger bl. a. poliklinikker, dagfunksjoner, akuttmottak, intensiv og operasjon .

""

Sengebygget

Sykehuset inneholder 509 somatiske senger og 108 psykiatriske senger.

Sengebygget er på 7 etasjer + underetasje og inneholder ordinære sengeområder, sengeområder med hotellstandard, fødeavdeling samt kontorer.
Sengebygget består av 2 korsformer med 4 sengetun i hvert kors, og som er koplet sammen for å gi større fleksibilitet (gir 72 senger per etasje)
?         Sengetunene har 9 senger, fordelt på 5 1-sengsrom og 2 2-sengsrom
?         Adkomst til sengebygget nås direkte fra sentralrommet
?         Fødeavdelingen er plassert på 3. etasjeplan med direkte forbindelse til behandlingsbyggets nyfødtintensiv og til operasjonsavdeling ved hastekeisersnitt
?         Sengeområdet med hotellstandard er plassert i 7. etasje for å ligge avskjermet fra de øvrige sengeområder

""

Laboratoriebygget
Laboratoriebygget er på 3 etasjer og inneholder undervisningslokaler og personalkantine i tillegg til laboratoriefunksjoner. Undervisningslokaler og personalkantine er plassert på plan 1 for lett tilgjengelighet for ansatte. Laboratoriene ligger på plan 2 og 3 og ligger sentralt i forhold til sengebygningen samtidig som virksomheten kan avgrenses fra annen virksomhet i sykehuset. Laboratoriebygget kan eventuelt ha egen inngang.
""
Psykiatribygget
De psykiatriske døgnenhetene ligger som et lavt og vennlig anlegg med bygningsmassen fordelt i 3 U-formede bygninger i to etasjer, gruppert rundt en indre gårdhage og med nær kontakt til landskapet. Anlegget kan utføres med enklere bygningsmessig standard og tekniske installasjoner enn sykehusets øvrige bygg. Det er lagt vekt på at utformingen skal gi trygge og vakre omgivelser for pasienter og ansatte.

""

Den videre veien i planleggingen
Etter behandling av konseptrapporten i styret for Helse Sør-Øst 18. desember 2008 ble det ihht styrevedtak pkt 6. avklart hvilke aktiviteter Sykehuset Østfold skulle gjennomføre innenfor de begrensinger som ligger i styresaken. En av de større og viktigere aktivitetene Sykehuset Østfold har iverksatt, er utarbeidelse av delfunksjonsprogramog oppdatering av skisseprosjektet. Dette arbeidet blir gjennomført med bred brukermedvirkning både fra pasientorganisasjoner, primær- og kommunehelsetjeneste og ikke minst fra sykehusets egne ansatte.
Styret i Helse Sør-Øst behandlet og godkjente 17. juni 2009 konseptrapporten for nytt
østfoldsykehus. Dette etter en bred kvalitetssikring av planleggingsarbeidet etter konseptfasen. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst forutsetterat forprosjektet ferdigstilles slik at styret kan behandle denne tidlig i andre halvår 2010, for at byggestart skal skje i 2011 og at bygget kan være ferdigstilt senest i 2015.

[1] Revidert konseptrapport nytt østfoldsykehus, 25.11.08.

Av Anne Guri Grimsby, Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter as, leder for arkitektgruppen  for nytt Østfoldsykehus,

Tore Dag Olsen, Sykehuset Østfold, direktør for finans- og strategi og prosjekteiers representant,

Svein Petter Raknes, Hospitalitet as, prosjektleder nytt østfoldsykehus