Cxense Display

Forprosjekt for nytt østfoldsykehus

Sykehuset Østfold HF har de siste månedene arbeidet med detaljering av prosjektforutsetningene. På bakgrunn av rapporten fra sykehuset, vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF å starte forprosjektet.
Den økonomiske situasjonen Helse Sør-Øst er så vidt krevende at styret under sin behandling av saken valgte å understreke dette i vedtaket, ved at kostnadsforløpet i forprosjektet må tilpasses den økonomiske situasjonen i Helse Sør-Øst
Styret understreker også at den endelige beslutningen om å realisere nytt østfoldsykehus er betinget av at foretaksgruppen samlet sett har en tilfredsstillende økonomisk utvikling og at det kan avsettes nødvendige midler til å kunne ivareta kravet om egenfinansiering av prosjektet.
Etter planen skal forprosjektet ferdigstilles slik at styret kan behandle denne tidlig i andre halvår 2010, slik at byggestart kan skje i 2011 og at bygget kan være ferdigstilt senest 2015.
Prosjektorganisering

Det regionale helseforetaket har erfaring fra større byggeprosjekter. Det vil være hensiktsmessig å gjenbruke kompetansen som utvikles fra et prosjekt til et annet, og Helse Sør-Øst RHF skal derfor ha eierskapet til prosjektet fra og med start av forprosjektet. Dette gjøres for å sikre både utbyggings- og driftsmessige sider av prosjektet. 

Det vil nå bli etablert et prosjektstyre og en prosjektorganisasjon. Det skal være et tett og forpliktende samarbeid mellom sykehuset og prosjektorganisasjon.
Ytterligere avklaringer før beslutning

Det er tatt initiativ til dialog med eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, vedrørende mulige finansieringsalternativer for nytt østfoldsykehus. Bakgrunnen er at det ikke er mulig å realisere prosjektet uten at det stilles lånerammer til disposisjon. Finansieringsforutsetningene fra eier skal være klarlagt før forprosjektet behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF første halvår 2010. 

I forprosjektfasen vil det også bli gjennomført en formell myndighetsgodkjenning etter lov om spesialisthelsetjenester.

Det er en målsetting at arbeidet i forprosjektet reduser usikkerheten i kalkylen for investering slik at opprinnelig kostnadsestimat på ca. 4,5 mrd. kroner står fast.