Forslag til forbedring av NAVs innkjøpsrutiner

 

For å unngå usikkerhet og problemer i forbindelse med anskaffelse av hjelpemidler mener leverandørene at NAV må sikre at:
  • Målet om bredde i produktutvalget og konkurranse på sikt opprettholdes
  • Omfanget av feil i forbindelse med anbudsprosessene reduseres
  • Produktinndelingen skjer på en hensiktsmessig måte, basert på god kunnskap og nødvendig markedsinnsikt hos NAV
  • Produktinndelingen skjer etter en mer omforent oppfatning mellom NAV og leverandørene om hva som er relevant og hensiktsmessig enn det som har vært tilfelle til nå
  • Metodene for å rangere leverandørene forbedres
  • Leverandørene ikke gis incentiver til ulogiske tilpasninger av eget produktspekter
  • Anbudskonkurransene gjennomføres etter oppsatt tidsplan.