Fortsatt varierende tall for overlevelse ved norske sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus er en av

mange kvalitetsindikatorer som Helsedirektoratet har vedtatt å utvikle for å

måle kvaliteten på behandlingen ved norske sykehus. Kunnskapssenteret har som

oppdrag å utvikle gode metoder for å beregne denne indikatoren, med minst mulig

feilkilder.

Resultater for 2011

Tallene er innhentet fra 20 helseforetak, inkludert alle

somatiske sykehus, og 4 private sykehus. Tallene er basert på innleggelser over

tre år, og er justert for pasientsammensetning og overflytting mellom sykehus.

For 2011 kan resultatene oppsummeres slik:

Hjerteinfarkt

To sykehus har signifikant høyere overlevelse enn

gjennomsnittet: Haugesund og UNN Tromsø.

To sykehus har signifikant lavere overlevelse enn

gjennomsnittet: Harstad og Gjøvik.

Hjerneslag

Ingen sykehus har signifikant høyere overlevelse enn

gjennomsnittet.

Tre sykehus har signifikant lavere overlevelse enn

gjennomsnittet: Drammen, Ullevål og Skien.

Hoftebrudd

Ingen sykehus har signifikant høyere overlevelse enn

gjennomsnittet.

To sykehus har signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet:

Ahus og Gjøvik.

Overlevelse uansett

innleggelsesårsak

Fem sykehus har signifikant høyere overlevelse enn

gjennomsnittet: Aker, Bærum, Haraldsplass, Lovisenberg og Ålesund.

Fire sykehus har signifikant lavere overlevelse enn

gjennomsnittet: Gjøvik, Kirkenes, Kongsvinger og Østfold.

Hvordan skal

resultatene tolkes?

Forskjellene i overlevelse mellom sykehusene kan avhenge av

flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. Andre

faktorer kan for eksempel være at sykehuset har en spesiell funksjon eller en

spesiell pasientsammensetning som påvirker sannsynligheten for overlevelse.

Ulikheter i andre organisatoriske forhold, inntakspraksis, kodepraksis og

data­kvalitet kan også påvirke overlevelsestallene i negativ eller positiv

retning.

– Selv om vi har justert tallene for de ulike sykehusenes

pasientsammensetning gjenstår det fortsatt enkelte usikre momenter som gjør at

man ikke med sikkerhet kan si at kvaliteten ved et sykehus virkelig avviker fra

gjennomsnittet i perioden, sier seksjonsleder og statistiker Jon Helgeland ved

Kunnskapssenteret.

Helgeland understreker at overlevelsesindikatorene som

presenteres her ikke egner seg for rangering av sykehusene.

– Det viktigste formålet med overlevelsesindikatorer er at

dataene benyttes aktivt i sykehusenes forbedringsarbeid, med tett oppfølging

fra deres respektive foretaksstyrer og RHF-er, tilføyer Helgeland.

Hvorfor måle 30

dagers overlevelse?

Publikum og pasienter bør ha tilgang til god kunnskap om

helsetjenestens kvalitet. Gode kvalitetsmålinger er også avgjørende for at

fagmiljøene, virksomhetsledelse og helsemyndigheter får informasjon om områder

som kan forbedres og hva man eventuelt kan oppnå med økt ressursinnsats.

I

Norge har vi manglet gode, sammen­liknbare data på kvaliteten for store deler

av helsetjenesten.

Internasjonalt er pasienters overlevelse eller død ved

alvorlige og vanlige tilstander en mye brukt indikator for å si noe om

kvaliteten på behandling i sykehus. Kunnskaps­senteret har i flere år arbeidet

med validering og metodeutvikling for å beregne 30-dagers overlevelse etter

sykehusinnleggelse, som indikator.

Tilstandene vi har målt for er alvorlige og

relativt hyppig forekommende: hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd i tillegg

til totaloverlevelse. Beregningene baserer seg på pasientadministrative data

fra norske sykehus.