Framtidas sykehus på Gardermoen

Gjennom selskapet LHL Helse eier og driver LHL,

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, allerede to sykehus, Glittreklinikken

i Nittedal for lungepasienter og Feiringklinikken i Eidsvoll for

hjertepasienter.

Tilbudet ved disse to institusjonene flyttes og blir

kjernevirksomheten ved det nye sykehuset. Mange har flere diagnoser, og all

erfaring tilsier at pasienter vil få økt trygghet og et bedre tilbud med

samlokalisering, sier administrerende direktør Olav Ulleren i LHL Helse.

Nye tilbud

Jahren og Ulleren mener at LHL som en stor

pasientorganisasjon med nærmere 45 000 medlemmer, og LHL Helse som en

profesjonell sykehusdriver, har så gode resultater å vise til for hjerte- og

lungesyke at det også må få komme andre pasientgrupper til gode. De nevner

blant annet følgende områder som aktuelle for videre vurdering:

Kreft: Halvparten av alle menn og 40 prosent av alle kvinner

vil få kreft (Kilde: Helsetilsynet (Scenario 2030), Kreftregisteret,

Helsedirektoratet). Mange diagnostiseres ikke i tide og venter lenge på

behandling.

Lindrende behandling: Kronisk smerte rammer rundt 30 prosent

av den voksne befolkningen og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær

og uførhet. Det er flere som kan få et kvalitativt langt bedre tilbud enn i

dag.

Livsstil: Pasientgrupper som sliter med fedme, diabetes

eller feil trening er i kraftig vekst og på dette området er det i dag svært

lav kapasitet. Andelen som har fedme eller sykelig overvekt øker. Hvis alle

skulle fått behandling vil det ta 20 år å komme à jour gitt dagens

behandlingstilbud. Mens 135 000 mennesker har diagnostisert diabetes i Norge,

indikerer prevalensstudier at 100 000 har uoppdaget diabetes.

Dette er utfordringer som det norske helsevesenet står midt oppe i og som bare vil øke i styrke i årene som kommer. Sammen med utfordringer knyttet til kols, haster det med å finne gode svar på hvordan vi skal løse disse oppgavene og skape et bedre liv for menneskene som rammes, sier Jahren.
Han viser til at den nye satsingen vil bety at LHL viderefører sin historiske rolle som en organisasjon som tar samfunnsansvar og gir de som trenger det et tilbud.
Vi kan ikke sitte med hendene i fanget og vente på at andre skal rydde opp. Vi ble stiftet som Tuberkuløses hjelpeorganisasjon i 1943, i 1978 fikk vi i gangHjertebroentil England som en midlertidig nødløsning for å redusere hjertekøen, og deretter etablerte vi blant annet Feiringklinikken for hjertesyke og Glittreklinikken for lungesyke, påpeker Jahren.
Helseklynge
LHL utreder hvordan sykehuskonseptet på ca 30 000 kvadratmeter skal bygges og drives.

Vi er en ideell organisasjon som nå påtar oss ansvaret for å gjennomføre dette prosjektet. Våre institusjoner driver allerede i dag i et samspill med det offentlige helsevesenet. Det ønsker vi å videreutvikle og styrke. Samtidig er det private aktører som både har kunnskap og ressurser til å delta i et samarbeid for å løse enkelte oppgaver. Ved å hente det beste fra flere kan vi skape en helseklynge som setter pasientens behov i sentrum, konstaterer Jahren.

Vi inviterer andre som kan bidra faglig og finansielt til partnerskap, sier Ulleren, og peker på mulighetene som et samarbeid mellom det offentlige og private kan gi.

Valget av Gardermoen er ikke tilfeldig. Plasseringen skal sikre best mulig tilgjengelighet for pasienter fra hele landet, og gjøre det enkelt å hente inn de beste fagpersoner i Norden når situasjonen krever det. Gardermoen ligger midt i et befolkningsrikt område med Norges hovedflyplass og kort vei til hovedstaden, og det er nær dagens LHL-institusjoner.