Gratis hjelp ved behandlingssvikt

Pasientskadeordningen gir gode rettigheter og god rettssikkerhet for pasientene dersom de skades ved helsehjelp. Vilkårene for å få erstatning er at pasientenes skader skyldes behandlingssvikt. Saksbehandlingen er gratis og utgangspunktet er at man ikke trenger advokat for å søke erstatning.

(Illustrasjonsfoto: Pasientskadeerstatningen.no)

Norsk pasientskadeerstatning er erstatningsrettslig ansvarlig for alle pasientskader som omfattes av pasientskadeloven. Erstatningsutmålingen skjer etter reglene i skadeserstatningsloven og alminnelige erstatningsrettslige regler.

Den dekker økonomiske tap eller utgifter man har fått som følge av skaden. Hvis skaden er varig og betydelig, kan man i tillegg ha rett til menerstatning.

Behandles gratis i to instanser

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler søknaden i første instans. Vedtaket kan påklages til Pasientskadenemnda (PSN). Ordningen er gratis for pasientene og skal sørge for at pasienter får den erstatningen de har krav på.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er nemndas sekretariat og forbereder klagesaker for Pasientskadenemnda. Helseklage kan selv avgjør enklere saker etter delegasjon fra nemnda.

Kan ta saken til rettssystemet

Når Pasientskadenemnda har fattet vedtak i klagesaken, kan pasienten bringe saken inn for tingretten. Dersom pasienten ikke er enig i tingrettens dom, kan han eller hun anke den til lagmannsretten. Lagmannsrettens avgjørelse kan eventuelt ankes til Høyesterett.

De fleste sakene som går videre fra tingretten, påankes av pasientene.

Ingen økonomisk egeninteresse i å vinne saker

Pasientskadenemnda skal sørge for at pasienter får den erstatningen de har krav på. Utover dette har de ingen økonomisk egeninteresse i å vinne saker. I noen saker finner nemda det derfor riktig å påanke avgjørelser.

De fire siste årene står nemnda for 20–30 prosent av ankene.  At dette gir seg utslag i ulike tall (5 i 2015, og 16 i 2016) handler om antall saker i rettssystemet.

Nemda la om praksisen etter at de for noen år siden ble kritisert fordi de tapte for mange saker i rettsapparatet. Nå anker de færre saker og inngår forlik i flere.

Helse- og omsorgsdepartementet kan ikke instruere Pasientskadenemnda om hvilke saker de skal anke.

Pasientene får dekket saksomkostninger

De svakeste gruppene får dekket saksomkostninger etter pasientskadeloven fra saken starter (mindreårige, pasienter som ikke kan norsk og pasienter som er for syke til å ivareta egne interesser).

Alle pasienter kan få dekket nødvendige vesentlige kostnader for å få Pasientskadenemda til å endre vedtak gjort av Norsk pasientskadeerstatning etter forvaltningsloven, når vedtaket blir endret til gunst for dem.

Pasienter som går til domstolene etter å ha fått saken prøvd gratis av to instanser, må som hovedregel selv dekke kostnadene. De vil som regel få dekket saksomkostninger hvis de vinner fram med søksmålet.

 

Pasientklager til domstolene

  • Fra 2004 til 2015 mottok Pasientskadenemnda 1530 stevninger i domstolene.
  • De fikk i 2015 medhold i 68 prosent av sakene som endte med rettskraftig dom, mot 76 prosent i 2014. Gjennomsnittet for årene 2004-2015 er 68 prosent.
  • Om lag 33 prosent av alle innkomne stevninger blir trukket før hovedforhandling, mens rundt 26 prosent ender med forlik.
  • Antall saker er beskjedent for hvert år isolert sett. En håndfull saker i den ene eller den andre retningen kan gjøre store utslag omregnet i prosent.

 

(Kilde: Regjeringen.no – Helse og omsorg)