Gravide i LAR og oppfølging av familiene inntil barnet når skolealder

Legemiddelassistert rehabilitering ble gjort landsdekkende i 1998. En tredjedel av pasientene er kvinner, de fleste i fruktbar alder. Årlig får 30 og 40 kvinner barn mens de er i LAR. Gjennom deltagelse i LAR blir livssituasjonen til kvinnene vesentlig endret og et stabilt liv gjør det mulig for mange å stifte familie. Samtidig vet vi at en stor del av disse familiene vil trenge tett oppfølging.

I 2007 fikk Helsedirektoratet, som del av en samlet strategi rettet mot familier i risiko, i oppdrag å utarbeide en veileder for denne gruppen fordi kvinnene, barna og familiene i dag får svært forskjellig og ofte mangelfull oppfølging i ulike deler av landet, spesielt etter at barna er født.

Oppfølgingen involverer en rekke instanser på kommunalt nivå, jordmor, helsestasjon, fastlege, sosialkontor, barnehage, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste og barnevern.

På spesialisthelsetjenestenivå involveres tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kvinneklinikk, barneavdeling, psykisk helsevern for barn og unge, samt statlig barnevern.

Prosjektgruppen som har utarbeidet forslaget til nasjonal retningslinje har vært bredt sammensatt med deltakere fra de involverte instanser. Slik sikres det at retningslinjen legger til rette for en faglig forsvarlig og god sammenhengende oppfølging for den gravide, barnet og familien.

Det er enighet om 234 av de 235 anbefalingene i forslaget til nasjonal retningslinje. Unntaket gjelder anbefalingen som lyder: Metadon eller buprenorfin bør opprettholdes under graviditet. Tolv av sytten medlemmer i prosjektgruppen går inn for disse anbefalingene. De støttes av Helsedirektoratets ledelse. Et mindretall på fem av sytten i prosjektgruppen har tatt ut dissens.

Deres anbefaling lyder slik: Metadon eller buprenorfin kan trappes noe, eventuelt helt, ned under graviditeten forutsatt at nedtrapping skjer under betryggende former.

Helsedirektoratets anbefaling er i tråd med anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og retningslinjer fra andre land med mye erfaring på området. Årsaken til at nedtrapping ikke er hovedanbefalingen, er at sikkerheten for fosteret ikke er dokumentert ved nedtrapping i graviditeten.

Arbeidet med retningslinjen har pågått i 3 år og det har vært avholdt 16 prosjektgruppemøter, 4 referansegruppemøter, 3 møter med barneavdelinger, brukerrådslag, samt studietur.

Kunnskapsgrunnlaget er bredt med forskningsoppsummering fra Nasjonalt kunnskapssenter, fra St. Olavs hospital om amming, samt at prosjektledelsen har innhentet annen relevant litteratur.

Høringsfristen er 31.12.10