Hammerfest sykehus skal bygges på sjøtomt

Styret i Finnmarkssykehuset vedtok 28. september på styremøte i Alta å bygge Nye Hammerfest sykehus på den nye sjøtomta Rossmolla.

KLIKK FOR STØRRE BILDE: Kartskisse av tomtealternativene (Illustrasjon fra konseptfaserapport).

Saken skal styrebehandles i Helse Nord i oktober, skriver Finnmarkssykehuset i en pressemelding.

Kortere byggetid

En rekke tomter i Hammerfest har blitt vurdert, og til slutt sto valget mellom de to mest aktuelle. Av de to alternativene; enten å bygge nytt på dagens tomt på Fuglenes, eller på en ny tomt på Rossmolla, falt valget på Rossmolla.

– Fordelen med dette valget er lavere kostnader for klargjøring av tomta og kortere byggetid. Vi ønsker å bruke minst mulig på tomta og mest mulig på selve sykehuset, sier styreleder i Finnmarkssykehuset Harald Larssen.

Utfylling i sjø framfor sprenging av fjell

For begge alternativene ville det vært nødvendig med betydelige tomteforberedelser: På Fuglenes vil det være nødvendig å rive og sprenge ut fjell. På Rossmolla vil det være nødvendig med utfylling i sjø. Det er beregnet lavere kostnader til klargjøring av Rossmolla.

Harald Larssen, styreleder i Finnmarkssykehuset. (Foto: Finnmarkssykehuset)

– Rossmolla er det beste valget med tanke på tomtas karakter, kostnader til klargjøring av tomt og tidsplan, og det er færrest usikkerhetsmomenter knyttet til denne tomta. I tillegg slipper vi at pasienter og ansatte må være på en byggeplass i mange år, sier Larssen.

Styret vedtok at skisseprosjekt for Rossmolla skal settes i gang og gjennomføres i henhold til vedtatt styringsdokument og mandat for konseptfasen så snart Helse Nord har vedtatt tomtevalget.

Til grunn for behandlingen i styret ligger tomteutredning fra Sykehusbygg HF, utarbeidet av Link Arkitektur, Multiconsult og Sintef.

Prosessen

Planleggingen av sykehuset er delt i faser, med en økende detaljeringsgrad, der idefasen kommer først, deretter konseptfasen, forprosjektfasen og til slutt detaljprosjektfasen og byggefasen. Nå er prosjektet midt i konseptfasen.

Slik ser prosessem ut:

2016: Idefasen starter
April 2017: Idefaserapport godkjennes. Prosjektet videreføres (vedtak i Helse Nord RHF)
Juni 2017: Konseptfasen starter. (Vedtak i Helse Nord RHF) Helse Nord vedtar igangsetting av konseptfasen. Konseptfasen foregår i to steg: beskrivelse av konsept og skisseprosjekt
September 2017: Styret i Finnmarkssykehuset vedtar tomt
Oktober 2017: Styret i Helse Nord RHF behandler tomtevalg
Oktober 2017: Skisseprosjektet planlagt startet
Februar 2018: Konseptfaserapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset HF
2018/2019: Forprosjekt og detaljprosjekt
2020: Planlagt byggestart

(Pressemelding)


Fagtidsskriftet HMT kommer ut seks ganger årlig og tar for seg stoffområdene helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, ledelse og økonomi. HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten og tar opp aktuelle spørsmål.

Se hva vi skriver om her

Bestill abonnement

Last ned enkeltsider eller hele bladet

Lagre

Lagre