Helse Sør-Øst avlyser anbudsprosessen innen radiologi

Styret fikk en orientering om saken mandag ettermiddag og partene er nå informert om avlysningen. – Vi er opptatt av at det må være en ryddig og profesjonell prosess mellom partene. Vi skal sikre god dialog også videre, sier Grydeland. 
Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å sikre tilbud til befolkningen. – Det skal vi gjøre selv om vi har kommet opp i denne situasjonen nå. En utlysning av ny konkurranse for langsiktige avtaler vil naturlig nok ta noe tid, og vi vil derfor legge en prosess framover som sikrer dette. Det betyr blant annet at vi vil gjennomføre en minikonkurranse for å inngå midlertidige, kortsiktige kontrakter for den perioden det tar å gjennomføre en ny anskaffelsesprosess, sier Grydeland. 

Bakgrunn:

Det var rett før jul 2010 at Helse Sør-Øst RHF tildelte kontrakt etter en anskaffelsesprosess, på kjøp av røntgentjenester fra private leverandører. Curato klaget på tildelingen, men denne ble avvist av Helse Sør-Øst RHF. Curato gikk da videre, slik lov om offentlig anskaffelse åpner for, og ba om en midlertidig forføyning slik at avtaler ikke kunne inngås. Hedmarken tingrett vurderete dette og ga i februar Curato medhold. Helse Sør-Øst RHF anket så til Eidsivating langmansrett. Fredag i forrige uke kom lagmannsretten til sin konklusjon, på lik linje med tingretten. Curatos midlertidige forføyning sto fast.

 Dette innebar at Helse Sør-Øst RHF ikke kunne skrive under kontrakt på basis av anskaffelsesprosessen som var gjennomført. Helse Sør-Øst RHF tok kjennelsen til etterretning og har altså nå meddelt at anbudskonkurransen avlyses.