Cxense Display

Helsesektoren oppfordres til nettbruk

Direktoratet for IKT og forvaltning (DIFI) har i to faser sett på folks tilfredshet med mange og svært ulike offentlige tjenester. Resultatene for den siste fasen ble offentliggjort 17. november. Undersøkelsen inneholder befolkningens mening om en rekke offentlige tjenester, herunder ulike helse- og omsorgstjenester.
I undersøkelsens første fase ble 30.000 innbyggere invitert til å delta i undersøkelsen, hvorav 42 prosent svarte. I den neste fasen gikk man videre med noen utvalgte av disse for å stille spørsmål innen ulike tjenesteområder.
Det er svært mange som har deltatt i undersøkelsen, og selv om svarprosenten ikke er høy, må vi regne med at tallene er rimelig representative, sier assisterende direktør Bjørn Guldvog.
DIFI peker på en tendens hvor tilfredsheten med hjemmesykepleie og sykehjem er større i små enn i store kommuner. Det blir viktig å finne ut hva dette skyldes. Det er ønskelig at befolkningen er omtrent like tilfreds med tjenestetilbudet uavhengig av hvor de bor.
Det er naturlig å spørre om rammebetingelsene for å drive omsorgstjenester er forskjellige i store og små kommuner. Kanskje kan det også være ulike forventninger til omsorgstjenestene. Samtidig vet vi at tilfredshet ikke alltid er sammenfallende med kvaliteten i tjenestene. Det er gledelig at både fastlegeordningen og sykehusene ser ut til å ha like stor tilfredshet blant befolkningen i store og små kommuner, sier Bjørn Guldvog.
Helsedirektoratet ønsker å se nærmere på materialet fra denne undersøkelsen og studere resultatene fra de enkelte tjenesteområdene. Dette kan gi nyttig kunnskap for å utvikle kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene.
Noen hovedtendenser fra undersøkelsen:
  • Folk er mer tilfreds med pleie- og omsorgstjenester i små enn i store kommuner.
  • Brukerne får ofte ikke nok hjemmesykepleie og praktisk bistand.
  • Folk ønsker mer mulighet til nettbasert kontakt og tjenester med helse- og omsorgstjenesten.
  • Mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester ønsker større mulighet til å delta i samfunns- og kulturliv.
  • Folk er mindre tilfreds med ventetiden for plass på sykehjem.
  • Folk er jevnt over tilfreds med sykehusene, men synes det er vanskelig å framføre en klage.
  • Folk er i stor grad tilfreds med helsestasjonstjenesten og fastlegeordningen.