Helsetjenesten trenger nytt nødnett

Leverandørens problemer med å oppfylle sine forpliktelser må ikke gå ut over helsetjenesten, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i en kommentar til rapporten «Nødnett evaluering av prosjektorganiseringen» fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).
Helsedirektoratet ser at mange av anbefalingene fra Direktoratet for forvaltning og IKT er sammenfallende med de behov Helsedirektoratet har tilkjennegitt.
Vi etterlyser nå en gjennomgang av statens forpliktelser i forhold til leverandøren av nødnettet og en gjennomgang av prosjektorganiseringen. Helsetjenesten trenger et godt og funksjonelt kommunikasjonsnett. Forsinkelsene må ikke hentes inn ved å fire på kvalitet, sikkerhet eller funksjonalitet, sier Larsen.
Intensjonen med det nye nødnettet er å gi nødvendig sikkerhet og samhandlingsmuligheter for både helsetjenesten og de to andre nødetatene i Norge.
Forsinkelsene betyr at innføringsløpet kortes ned og at en ikke ubetydelig risiko skyves over fra leverandør til helsetjenesten.
For å lykkes må vi se en strammere koordinering av prosjektet og en leverandør som oppfyller sine forpliktelser. Vi forutsetter at Direktoratet for nødkommunikasjon får på plass en omforent innføringsplan med leverandøren uten at det går ut over funksjonalitet og sikkerheten i nødnettet, sier Larsen.