Helsetjenester for en flerkulturell befolkning

 

Mange innvandrere mangler kunnskap om det norske helsetilbudet, hvordan man søker hjelp og hva det er mulig å få hjelp til.

– Målet med prosjektet er å oppnå en bedre forståelse i forhold til kulturelle forskjeller og flerkulturelle pasienters individuelle behov, forteller prosjektansvarlig og viseadministrerende direktør Tove Strand.

Møte mangfoldet
Prosjektet ønsker også å bidra til at flerkulturelle pasienter skal oppleve å få bedre informasjon, utredning og behandling enn tidligere, at kulturforståelsen bedres mellom pasienter og helsepersonell, og at helsepersonell føler større trygghet ved å få mulighet til veiledning i situasjoner der de er usikre.
Samarbeidet med Oslo kommune skal bedres, det skal bygges videre på erfaringer fra Lærings- og mestringssenteret for barn, og prosjektet ønsker i tillegg å utvikle en helsepedagogikk som møter mangfoldet bedre enn i dag.
Prosjektet er inndelt i fire underprosjekter:
Utdanning av veiledere i flerkulturelt helsearbeid

Dette et tilbud til ansatte på Oslo universitetssykehus for å styrke deres kompetanse på den flerkulturelle arenaen. De som utdannes skal kunne fungere som støtte og veiledere i møter mellom ansatte og minoritetsspråklige pasienter. Gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Oslo.

Helsebringende oppvekst – Lærings- og mestringssenteret-barn

Fagpersonell og pårørende bidrar i et likeverdig samarbeid i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringstilbud. Det gjennomføres læringstilbud og temadager for flerkulturelle familier. For å nå flere tilbys tolk og barnepass på temadagene, i tillegg til at prosjektlederen med sitt team oppsøker nærmiljøene.

Mammografiscreeningen i Oslo – Brystdiagnostisk senter

Alle kvinner mellom 50 – 69 år blir invitert annen hvert år til mammografiscreeningen. Anslag viser at det er forholdsvis lavt oppmøte blant innvandrerkvinner. Målet med dette prosjektet er å øke oppmøteprosenten, ved å tilrettelegge og tilgjengeliggjøre informasjon på ulike språk.

Barn i flerkulturelle familier – Seksjon for sosialpediatri

Seksjon for sosialpediatri arbeider med seksuelle overgrep mot barn, fysisk mishandling, kvinnelig omskjæring og vold i hjemmet. Målet med dette prosjektet er å utvikle et tettere samarbeid med blant annet Barnehuset i Oslo og på Hamar, barnevernet og andre som jobber innenfor samme fagfelt. I fellesskap skal det utarbeides materiell/brosjyrer til bruk i konsultasjoner og samtaler med flerkulturelle foreldre.