Cxense Display

Helseutgifter på 217 milliarder

I 2008 var helseutgiftene regnet per person på 45 500 kroner. Til tross for at helseutgiftene per innbygger er nesten doblet på ti år, har andelen av BNP for Fastlands-Norge som brukes på helse, vært forholdsvis stabil. Andelen økte jevnt fram til 2003 og har deretter avtatt fra 12,5 til 11,8 prosent. Helseutgiftene regnet som andel av totalt BNP har variert noe mer. Denne prosentandelen var på det høyeste i 2003, da økonomien nådde konjunkturbunnen, og var i 2008 på 8,6 prosent.
USA bruker mest, Tyrkia minst
Det er stor forskjell mellom land når det gjelder hvor stor andel av BNP som brukes på helse. I 2006, som er siste publiserte årgang fra OECD, varierte denne mellom 5,7 prosent (Tyrkia) og 15,3 prosent (USA). BNP-andelen sier noe om hvor stor del av samlet verdiskaping som prioriteres til helse, og er et relativt tall. Det betyr at land som Norge – med høyt BNP per innbygger – kan ha en relativt lav BNP-andel brukt til helse, men likevel ha relativt høye helseutgifter per innbygger. Tall fra OECD for 2006 viste at helseutgiftene i Norge lå nesten 60 prosent over gjennomsnittet, mens andelen av BNP var noe under OECD-gjennomsnittet.
Helseutgiftene vokser raskere enn BNP
Ser man bort fra prisstigningen, viser tallene en økning i de totale helseutgiftene på nesten 40 prosent de siste ti årene. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 3,4 prosent. Dette er godt over den gjennomsnittlige veksten i BNP på 2,4 prosent, og også høyere enn veksten i BNP for Fastlands-Norge som var drøye 3,2 prosent i samme periode. Helseutgiftene økte gjennomgående noe sterkere i første del av perioden enn i siste.
Det offentlige dekker mer enn tre fjerdedeler av de norske helseutgiftene
Sammenlignet med andre land blir en relativ stor andel av de norske helseutgiftene finansiert over offentlige budsjetter. Denne andelen har økt og de siste årene har drøye 84 prosent av helseutgiftene vært finansiert med offentlige midler. OECD-gjennomsnittet for offentlig finansieringsandel i 2006 var 73 prosent, og med stor variasjon mellom landene. Med unntak av USA og Mexico med rundt 45 prosent offentlig finansiering, er helsetjenestene i OECD-landene hovedsakelig finansiert med offentlige midler.