Cxense Display

Hjerte- og karsykdommene kan reduseres

 

Ifølge en ny kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er det rom for ytterligere reduksjon i forekomsten av hjerte- og karsykdommer ved å satse på enkle og veldokumenterte tiltak knyttet til røykeslutt, fysisk aktivitet, kosthold og forebygging av overvekt.

Fornuftig med enkle tiltak

Kunnskapssenteret har på oppdrag fra Helsedirektoratet utført en kunnskapsoppsummering av ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Det er rom for ytterligere reduksjon i forekomst av hjerte- og karsykdommer ved i større grad å ta i bruk oppsummert kunnskap om effektene av ikke-medikamentelle tiltak for å påvirke risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer.
Det er fornuftig å satse på enkle og veldokumenterte tiltak som har positiv effekt på røykeslutt, fysisk aktivitet, overvekt og kosthold, framfor mer komplekse og mindre kostnadseffektive tiltak, eller tiltak som mangler dokumentasjon. Det er behov for mer kunnskap om effektene av tiltak for å redusere sosioøkonomiske forskjeller i risiko for og forekomst av hjerte- og karsykdommer, heter det i rapporten.
Hyppigste årsak til død før fylte 70

Dødeligheten av hjerteinfarkt i befolkningen er redusert med omtrent 70 prosent fra midten av 1960-tallet og frem til 2004 for aldersgruppene mellom 40 og 70 år.
På tross av at dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har minsket vesentlig, er hjerteinfarkt den hyppigste årsaken til død før 70 års alder. Hjerte- og karsykdommer forårsaket i 2005 35 prosent av alle dødstilfeller i Norge.
Ifølge Nasjonalt folkehelseinstitutt kan redusert kolesterolnivå i blodet være en vesentlig årsak til nedgangen i infarktdødelighet. Nedgangen i kolesterolnivå er anslått til over 10 prosent (0,8 mmol/l) fra 1960. Færre dagligrøykere, særlig blant menn, og bedret medisinsk behandling har også bidratt.
Kostholdets sammensetning kan påvirke flere viktige risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdommer som blodets kolesterolinnhold, blodtrykk og blodets evne til å danne blodpropper.