Hjertekirurgien samles i Oslo

Det er vårt mål at hele dagens aktivitet innenfor hjertekirurgi skal videreføres innen Oslo universitetssykehus. Hovedhensikten med denne foreslåtte løsningen er å konsentrere virksomheten ved sykehuset til Gaustad og Kirkeveien. Dette forventes å gi gevinster både når det gjelder kvalitet, økonomi og frigjøring av areal, sier viseadministrerende direktør Jan Eirik Thoresen ved Oslo universitetssykehus.
Fra tre til to

Det er tidligere blitt besluttet at all hjertekirurgi skal samles på Gaustad på lang sikt, det vil si frem mot 2020. Det vil imidlertid være behov for to lokalisasjoner på kort og mellomlang sikt. Derfor foreslår ledelsen at den andre lokalisasjonen for hjertekirurgi bør være i Kirkeveien. Dette er en del av det langsiktige målbildet for arealdisponeringen i Oslo universitetssykehus.

Gode pasientforløp

– Den fremtidige driften skal baseres på alle de gode resultatene som er oppnådd på så vel Akersbakken, som Ullevål og Rikshospitalet. Vi skal vektlegge gode pasientforløp, og det skal redegjøres for nødvendige forutsetninger slik at man får til en effektiv og kvalitativt god drift. Vi forutsetter at denne løsningen kan gjennomføres uten vesentlige bygningsmessige investeringer, sier Thoresen.

Ledelsen og de tillitsvalgte ved Akersbakken er blitt informert om forslaget av ledelsen ved Klinikk F. Tidspunkt for en eventuell overføring av virksomheten i Akersbakken er ikke fastsatt