HMT 1/2016

Tema i denne utgaven er akuttmedisin, prehospitale tjenester og helseøkonomi.

0116-HMT

HMT retter seg spesielt mot sykehusene og institusjonstjenesten, og tar opp aktuelle spørsmål innen helse, helsepolitikk, sykehusdrift, medisinsk teknikk, samt ledelse og økonomi.

 

 

Den nyeste utgaven inneholder følgende:

 

 


TEMA: AKUTTMEDISIN

 

Bidrar «øyeblikkelig hjelp-døgnenheter» til færre innleggelser ved sykehusene?

Riksrevisjonen (2016) har nettopp overlevert sin undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen til Stortinget. Konklusjonene er gjennomgående negative.

Av Terje P. Hagen

 

Bergen legevakt har flyttet til nye lokaler i Bergen Helsehus

Bakgrunnen for flyttingen var at en annen virksomhet skulle overta de tidligere lokalene. I tillegg er kommunen i følge Samhandlingsreformen pålagt å etablere egen sengepost for øyeblikkelig hjelp. I Bergen valgte man å etablere denne avdelingen i tilknytning til legevakten, og dermed var det behov for større lokaler.

Av Frank van Betten

 

Ny mottaksklinikk på Haukeland Universitetssjukehus

I mai 2016, etter nesten 9 år med planlegging og ombygging, etablerer HUS ny organisering for mottak av akutt syke pasienter. Grunntanken i det nye konseptet er at pasientene skal få rask og riktig diagnostikk, rett behandling til rett tid på rett sted. Både bygg, organisering og ressurser er tilpasset dette i nytt konsept.

Av Anne Taule

 

Akuttmottak – høyrisikosone for pasientsikkerhet

Sammendrag av læringsnotatet «Akuttmottak – risikosone for pasientsikkerhet»


TEMA: HELSEØKONOMI

 

Nye kostbare legemidler – behov for en ny finansieringsmekanisme?

Nye innovative legemidler kommer på løpende bånd, både fra norsk og internasjonal legemiddelindustri. Hvordan skal vi som samfunn få råd til å ta disse i bruk? Det kan være behov for å se på nye virkemidler for å knytte innovasjon og prioriteringer bedre sammen. Vi i Legemiddelindustrien (LMI) har noen forslag til løsninger.

Av Karianne Johansen og Karita Bekkemellem

 

 


SYKEHUSDRIFT

 

Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus

Sykehusene sett under ett har bedret overlevelsen blant inneliggende pasienter i løpet av fire år, både samlet overlevelse og ved hjerteinfarkt og hjerneslag. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har nå supplert den nasjonale publikasjonen med rapporter for det enkelte sykehus.

E-handel gir millionbesparelser

Helse Midt-Norge sparer flere millioner på bruk av elektroniske fakturaer. I løpet av det siste året har helseforetakene i regionen halvert antall papirfakturaer etter at prosjektet e-handel ble satt i gang i september i 2014.

 

Arbeidet med ny spesialistutdanning i gang

I forbindelse med innføring av ny modell for spesialistutdanningen for leger, skal det etableres en tverregional ordning for å sikre en nasjonal, samordnet utdanning.

 

Sunnaas: Sykehuset som tar innovasjon i egne hender

På Sunnaas signerer sykehusledelsen på at de personlig skal gjennomføre flere innovasjonsprosjekter årlig. For å vise at de mener alvor har de opprettet en egen innovatørskole ved sykehuset.

 

Satser på fremtidens ledere

Framtidens sykehus trenger gode ledere. For å bidra til dette har Nasjonal ledelsesutvikling startet et ledermobiliseringsprogram rettet mot medarbeidere som kan tenke seg å bli ledere i sykehus.

 

Historisk korte ventetider

Aldri før har det vært så korte ventetider i Helse Sør-Øst som nå. Samtidig behandles stadig flere pasienter.

 

Kompetanseløft på sengepost

Det er stor forskjell i hvor effektiv bruken av pleiepersonalet ved helseforetakene er. Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er stor variasjon blant like sengeposter.

 

Helselederpris til Eva Håheim Pedersen

Fredag 5. februar ble klinikkdirektør på Kongsberg, Eva Håheim Pedersen tildelt helselederprisen fra NSH.


HELSE OG MEDISIN

 

Samarbeidsverktøy for behandling er utviklet

Det er utviklet et nytt elektronisk verktøy som skal gjøre det lettere for pasient og behandler å ta gode beslutninger sammen. Verktøyet er prøvd ut ved bipolar lidelse, men det kan også tilpasses andre tilstander.

 

Sosial angst er svært arvelig

Mens miljøet betyr mest på kort sikt, spiller genene dine en avgjørende rolle på lang sikt. Det er konklusjonen på en stor studie om sosial angst og unnvikende personlighetsforstyrrelse fra Folkehelseinstituttet.

 

Etter fedmeoperasjon – hva skjer?

Mange får et varig lettere liv etter en fedmeoperasjon, mens for andre går vekta opp igjen. – For enkelte kommer det negative spisemønsteret tilbake, sier Hege Gade ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

 

Godt forhold til besteforeldrene bra for mental helse

Bestemorfanget – det har kanskje mer å bety for barna enn man skulle tro.

 

Nordisk samarbeid om flåttoverførte sykdommer

Et nordisk samarbeid om flåttoverførte sykdommer skal føre frem til enighet om diagnose og behandling for pasienter med lange og uavklarte tilstander.

 

Skal redusere bruken av antibiotika

Bruken av antibiotika i norske sykehus gjenspeiler i stor grad anbefalingene i Nasjonal faglig retningslinje, viser Folkehelseinstituttets prevalensundersøkelse i 2015.

 

Flere nordmenn blir aktive – men forskjellene er store

Siden 2009 har andelen som oppfyller myndighetenes anbefaling for voksne om 30 minutters moderat aktivitet økt med fire prosentpoeng. Men vi har fortsatt lang vei å gå.

 

Færre bypassopererte – men fleire fekk pacemaker

Over 320 000 pasientar fekk hjelp for hjarteog karsjukdom i sjukehusa i 2014. Det er om lag 2000 fleire enn i 2013.

 

Alkoholrelaterte dødsfall ned – narkotikadødsfall øker

Antall alkoholutløste dødsfall gikk ned fra 2013 til 2014, mens antall narkotikautløste dødsfall gikk noe opp.

 

Energidrikk og helserisiko

En undersøkelse publisert i tidsskriftet JAMA viser at energidrikk kan øke både stresshormon og blodtrykk. Nå vil Forbrukerrådet i Norge ha strengere regulering av markedsføringen av energidrikk.

 

Færre ungdommer snuser og røyker

13 prosent av befolkningen røyker, og 10 prosent snuser daglig, viser nye tall fra SSB.


NYE BØKER

 

Sundhedsarkitekturens ABC

 

Sunn tarm – klart hode


PROSJEKTER

 

Går vidare med tre sjukehusmodellar

Prosjektet Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) har gått vidare med tre modellar frå mogelegheitsstudiet, der éin modell står fram som den sterkaste. – Denne modellen vil vi prioritere å jobbe meir med, seier prosjektdirektør for SNR, Bjørn Remen.

 

Mange milepæler i år i Bodø

Arbeidet med å modernisere og bygge ut den eldste delen av Nordlandssykehuset i Bodø sentrum og bygging av nye lokaler for apotek og kliniske kontorarbeidsplasser gjøres ferdig i 2016.


FASTE SIDER

 

Nyheter

FSTL

NSH

NFMF

MTF

MedtekNorge

Arkitektforum

Møter og konferanser

 

 


Lagre